Vedtægter af 12. maj 2022

VEDTÆGTER FOR LOKALHISTORISK FORENING FOR TØLLØSE EGNEN

 Love for foreningen vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2022.

Lovene erstatter alle tidligere vedtægter, senest "Vedtægter for Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen" godkendt på en ekstraordinære generalforsamling den 12. april 2007 

§1. FORENINGENS NAVN er Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen.

§2. FORENINGENS FORMÅL: Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og skabe interesse for lokalhistorie på Tølløse Egnen, samt yde støtte til Lokalhistorisk Arkiv iTølløse.

§3. MEDLEMSKAB: Enhver kan ved henvendelse til bestyrelsen optages som medlem af foreningen. Et medlem, der er i restance med kontingent, kanikke udøve sine medlemsrettigheder.

§4. GENERALFORSAMLING:

Stk. 1a: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 1b: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel med oplysning om dagsorden for generalforsamilingen.

Stk. 1c: Indkaldelse til medlemmerne sker skriftlig, pr. brev eller e-mail og ved annoncering i et lokalt dagblad og/eller ugeavis. Indkaldelsen offentliggøres samtidigt på foreningens hjemmeside.

Stk. 2: På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning samt fremlægger regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

Stk. 3: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger vedtages med simpelt flertal med mindre andet fremgår af denne vedtægt. Afstemninger foregår skriftligt, såfremt generalforsamlingen finder dette formålstjenligt, eller hvis mindst 5 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen kræver dette.

Stk. 4: Alle medlemmer, der på dagen for generalforsamlingen har betalt kontingent, har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5: Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1.  Valg af 2 stemmetællere.
 2.  Valg af dirigent.
 3.  Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 4.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 6.  Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 7.  Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant.
 8. Fastlæggelse af kontingent - efter indstilling fra bestyrelsen.
 9. Indkomne forslag.
 10. Eventuelt.

Stk. 6: Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 7: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer kræver dette ved skriftlig henvendelse til formanden med angivelse af punkter, der ønskes behandlet på det begærede møde. Bestyrelsen afholder den ekstraordinære generalforsanling efter samme procedure som beskrevet i §4, stk. 1c, senest 6 uger efter begæring herom er modtaget.

§5. BESTYRELSE:

Stk. 1: Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og  består af 7 medlemmer.

Stk. 2: Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, heraf vælges 4 medlemmer i lige årstal og 3 medlemmer i ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3: Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen og 2 revisorer. Suppleanter og revisorer vælges for 2 år ad gangen. For at bevare kontinuiteten er 1 suppleant og 1 revisor på valg hver år. 

Stk. 4: Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig  med formand, næstformand, kasserer, sekretær og IT-ansvarlig.

Stk. 5: Beslutninger i bestyrelsen føres til referat. Referater fra møder i bestyrelsen offentliggøres på foreningens hjemmeside, når referatet er godkendt af bestyrelsen.

Stk. 6: Bestyrelsen fastlægger sin forretningsorden.

§6 ØKONOMI:

Stk. 1: Foreningens økonomi hviler primært på:

Kontingent fra medlemmer,

Betaling for deltagelse i foreningens aktiviteter og

Eventuelle tilskud fra offentlige myndigheder eller private særskilte aktiviteter.

Stk. 2: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 3: De valgte revisorer reviderer regnskabet og forsyner dette med revisionspåtegning.

§ 7 UNDERSKRIFTSRET:

Formanden underskriver på foreningens vegne.

I almindelige økonomiske anliggender er kassereren bemyndiget til at underskrive.

Ved økonomiske dispositioner, der hæfter foreningen i mere end et regnskabsår, underskriver formanden og kassereren i forening, sammen med et tredje medlem af bestyrelsen.

Aftaler om lån eller køb af fast ejendom underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer efter forudgående godkendelse på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling.

§8 HÆFTELSE:

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller medlemmer af bestyrelsen nogen personlig hæftelse.  

§9 VEDTÆGTSÆNDRINGER:

Forslag til ændringer af vedtægterne  skal forelægges på generalforsamlingen og godkendes af denne med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Forslag til ændringer af vedtægterne skal fremgå af den udsendte dagsorden for generalforsamlingen og offentliggøres samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§10 OPLØSNING AF FORENINGEN:

Beslutning om opløsning af foreningen skal godkendes på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages og højt 60 dages mellemrum.

I tilfælde af ophør overgår foreningens midler til kulturel virksomhed på Tølløse-egnen efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 12. maj 2022.

Underskrift (sign.)

Dirigent                                   Formand                                    Næstformand

Klaus Engberg                          Marina Wijngaard                      Inge-Lis Madsen

VEDTÆGTER FOR LOKALHISTORISK FORENING FOR TØLLØSE EGNEN

 Love for foreningen vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 12. april 2007.

Lovene erstatter vedtægter fra den 18. august 1983.

§1. FORENINGENS NAVN: Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen.

§2. FORMÅL: Foreningen har til formål at udbrede kendskab til og vække interesse for lokalhistorie på Tølløse Egnen og at støtte Holbæk-Arkiverne/Tølløse.

§3. MEDLEMSKAB: Enhver kan ved henvendelse til bestyrelsen optages som medlem.

§4. BESTYRELSE: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, 3 medlemmer afgår på ulige årstal. Der er 2 suppleanter og 2 revisorer, der er valgt for 2 år ad gangen. For at bevare kontinuiteten er 1 suppleant og 1 revisor på valg hver år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, næstformand og sekretær. Bestyrelsens beslutninger føres til protokol.

På generalforsamlingen i 2007 vælges derfor 3 medlemmer for 2 år og ved en ekstraordinær generalforsamling 2 medlemmer for 1 år.

§5. GENERALFORSAMLING: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og med oplysning om dagsorden for det berammede møde. Indvarslingen skal ske skriftligt til medlemmerne eller i den lokale annonce-avis.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst ¼ af medlemmerne begærer det ved skriftlig henvendelse til formanden med oplysning om dagsorden for det begærede møde. Bestyrelsen indkalder da generalforsamlingen med 14 dages varsel som ovenfor anført.

Generalforsamlingsbeslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer, jvf. dog bestemmelserne i stk. 7.

Følgende punkter skal behandles på den ordinære generalforsamling:

 1.  Valg af stemmetællere.
 2.  Valg af dirigent.
 3.  Formandens beretning.
 4.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget.
 5.  Fastsættelse af kontingent.
 6.  Behandling af indkomne forslag.
 7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8.  Valg af 1 suppleant.
 9.  Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 10. Eventuelt

§6 ØKONOMI: Foreningens regnskab forelægges i forbindelse med generalforsamlingen. Regnskabet følger kalenderåret. Ved indgåelse af retslig forpligtende aftaler tegnes foreningen af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte arbejdsgrupper blandt foreningens medlemmer. 

§7 VEDTÆGTSÆNDRINGER - OPHØR: Til vedtægtsændringer samt til opløsning af foreningen kræves beslutning på en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af foreningens medlemmer er tilstede. Er dette medlemstal ikke mødt, indkaldes en ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig  uanset antallet af fremmødte.

I tilfælde af ophør overgår foreningens midler til kulturel virksomhed på Tølløse egnen efter generalforsamlingens beslutninger.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 12. april 2007.

Underskrift (sign.)

Niels Jensen (dirigent)                                         V. R. Lausen (formand)

Ådalvej 18                                                           Lindestien 5

4340 Tølløse                                                        4340 Tølløse