Årsberetninger 2008-2017

Generalforsamlingens dirigent

Her findes årsberetningen for 2017 og referatet fra generalforsamling den 8. marts 2018.

Tidligere årsberetninger findes i Foreningens arkiv og kan rekvireres ved henvendelse til webmaster@tollose.dk

 

Årsberetning for 2017

Formandens årsberetning for 2017

På bestyrelsens vegne berettes som følger:

Generelt:
Både positive og lidt negative ting har gjort 2017 til et lidt specielt år i foreningens regi. Som nævnt i nytårsfolderen har foreningen som sædvanlig haft stor opbakning til arrangementer og udflugter, og ved de udendørs arrangementer har vejret artet sig godt. Men efter en lille stigning i medlemstallet sidste år er foreningens medlemstal desværre faldet fra 305 til 280 medlemmer mest pga. mange dødfald blandt vores medlemmer, hvis gennemsnitsalder jo er i den højere ende af livstidsskalaen. Heldigvis er mange nye medlemmer kommet til i årets løb, og det er bestyrelsens store håb, at alle må få mange gode oplevelser i foreningens regi.

Bestyrelsens arbejde
Efter generalforsamlingen den 9. marts konstituerede bestyrelsen sig samme aften, som følger.
Formand: Svend Aage Kejlskov Jørgensen. Næstformand: Marina Wijngaard. Kasserer: Erik Lausen.
Sekretær/protokolfører: Ejgil Piil Petersen. Reservekasserer: Carsten Kristoffersen.
Stående udvalg blev nedsat med følgende formænd.
Økonomiudvalg: Formand Erik Lausen
Arrangementsudvalg: Formand Sv. Aage Jørgensen
Udvalg vedr. offentlig planlægning: Marina Wijngaard
Bladudvalg: Formand Inge-Lis Madsen

I årets løb har der været afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder, 1 møde i Aktivitetshuset inkl. et let traktement og 4 møder i Tølløse Lokalarkiv. Desuden afholdtes et konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen den 9. marts. Disse møder suppleres med uformelle opfølgningsmøder efter de forskellige arrangementer, hvor arrangementets forløb evalueres, og der evt. kan samordnes aftaler m.v. Dog kan der ikke træffes egentlig bestyrelsesbeslutninger, da der ikke foreligger en dagsorden, og ofte er ikke alle bestyrelsesmedlemmer tilstede.
I februar måned gik Carsten Kristoffersen fra at være suppleant i Aktivitetshusets Brugerråd til at blive brugerrådsmedlem, så vi nu har 2 medlemmer fra bestyrelsen i Brugerrådet, den anden er Marina Wijngaard. Foreningen har også fået en egentlig tovholder fra foreningen i kontakten med Brugerrådet, det er Sv. Aage Jørgensen, der samtidig sørger for at fremsende oplysninger om foreningens aktiviteter i Aktivitetshuset til A-husbladets redaktør, Lissi Kring Jørgensen. I juni måned deltog næstformand Marina Wijngaard i et info møde for nye tilflyttere i No1 og fortalte om foreningens virke i lokalområdet.
Infoskærmen i No1 fungerer godt og vores bidrag er flot repræsenteret på skærmen.

-1-

Bestyrelsen kan kun opfordre til, at medlemmerne følger foreningens arbejde ved at gå ind på hjemmesiden www.tølløse.dk og klikke på bjælken ”Protokol” eller nogle af de andre bjælker med oplysninger om afholdte og kommende arrangementer.

Årets møder og øvrige aktiviteter:

Generalforsamlingen den 9. marts 2017:
Formandens beretning og kassererens regnskab blev godkendt uden bemærkninger fra de ca. 60 fremmødte medlemmer. Der var genvalg til alle på valg, men nyvalg til en ledig revisorsuppleant post, som gik til Bent Petersen. Efter generalforsamlingen stod arkivar Inge – Lis Madsen som sædvanlig for den meget populære holdquiz med 30 lokalhistoriske spørgsmål fra den gamle Tølløse Kommune, hvor det vindende hold fik 1 fl rødvin hver i præmie. I forbindelse med generalforsamlingen var der også rødvin til dem af foreningens medlemmer, som i årets løb havde været særlig hjælpsomme ved arrangementer og hjulpet til i lokalarkivet.

Arrangementsudvalget
I udvalget sidder Sv. Aage Jørgensen, som er formand, Carsten Kristoffersen, Vivian Pihl, Grethe Preisler og Ejgil Piil Petersen.
Der var i årets løb pænt fremmøde til vores aftenarrangementer med et snit på 64 fremmødte personer -nogenlunde samme antal fremmøde som i de to forudgående år. Topscorer vedr. fremmødte pers. til foredragene var Ole Schramm, Vipperød, med foredraget om ”Gobelinerne”, hvor 80 personer deltog.
Først i maj måned havde foreningen en miniudflugt til godskollektivet Svanholm, hvor vi fik en guided rundvisning i fantastisk godt vejr. Først i juni måned havde foreningen arrangeret en byvandring i landsbyen Stestrup med Laila Carlsen som guide. 30 personer deltog i arrangementet, som afsluttedes med et traktement, smørebrød og drikkevarer i byparken, hvor foreningen var vært. Sent på aftenen let regn.
Første søndag i september deltog foreningen i Det Store Theselskab på Holbæk Museum, hvor Sigrid og Sv. Aage Jørgensen repræsenterede foreningen ved et bord. Modsat 2016, hvor arrangementet druknede i regn, var vejret her i 2017 helt optimalt.
Den årlige bustur med 50 deltagere gik til Horsens Statsfængsel efterfulgt af en super frokost på Korning Kro. Efterfølgende kørte vi til Fredericia, hvor det blev tid til en smut i byen på egen hånd, inden turen gik mod Sjælland. I det store og hele blev busturen afviklet i tørvejr.

Medlemskontakt

Oplysninger om foreningen kan ses i medlemsbladene/nytårsfolderen og på foreningens hjemmeside www.tølløse.dk På hjemmesiden kan man nu bl.a. se ”Danmark set fra luften” under en ny bjælke ”Luftfoto” som detaljeret viser bygninger i Tåstrup, Ugerløse, Kr. Eskilstrup og Tølløse Sogn. Det er for det meste fotos fra 1950’erne. Foromtaler og annoncer

-2-

vedr. aftenmøderne sættes i Midtsjællands Folkeblad samt i Nordvestnyt. Foromtale af arrangementerne bliver også lagt på kulturportalen ”Oplev Holbæk”.

Udvalget vedr. offentlig planlægning

I udvalget sidder Marina Wijngaard, som er formand, Kirsten Lousdal, Erik Lausen, Carsten Kristoffersen.
Foreningens kontakt med det offentlige har først og fremmest drejet sig om Sporet i Tølløse Skov. Det har taget nogen tid at få den sidste strækning af sporet genåbnet, men nu skulle den også være farbar. Bænk og bord ved indgangen til sporet er fornyet og der er ligeledes sat en lille (romantisk) bænk op ved den lille sø. Kommunen pusler med vage planer om naturpleje af det engområde, der ligger langs med Tysinge Å, evt. ved græsning, hvilket kræver, at arealet indhegnes. I årets løb har de 3 kasser med oplysningsfoldere over stien/sporet været tømte gentagne gange og foreningen har suppleret efter behov.

Hvad angår Gedestien eller Hovstien, så har Erik Lausen og Marina Wijngaard gået turen sammen med Bente Meehan og Hans Ejnar Jensen fra Holbæk Kommune for at se på vedligeholdelsesmulighederne. Hans Ejnar påtager sig to slåninger i sæsonen. Mere kan der ikke blive penge til.
For øvrigt er Hovstien sammen med trampestierne på Orø, de eneste stier hvor kommunen slår græsset.
I foråret blev foreningen kontaktet af en borger, som påpegede, at der manglede skiltning på Hovstien, der påbyder hunde i snor. Foreningen kontaktede kommunen, som efterfølgende har bragt skiltningen i orden.
Holbæk Kommune ser helst, at vi eller en gruppe frivillige fra Kvarmløse overtager vedligeholdelsen og mere hyppig slåning af græs. Det mener bestyrelsen ikke, at vi som forening kan påtage os. Stien skal bruges som ”trampesti” og på den måde, skal den holdes fri for bevoksning.
I foråret udfærdigede Erik Lausen og Marina Wijngaard 2 rapporter om Møllerenden – akvædukten til fuglereservatet ved Elverdamsmøllen set i relation til vedligeholdelse af anlægget.
Under den offentlige debat vedr. lukningen af Maglesø Traktørsted havde Marina Wijngaard en artikel i Midtsjællands Folkeblad om traktørstedet set i historisk perspektiv.
Kommuneplan 2017 – 2029 er til høring (frist 26. februar 2018) og bestyrelsen vil indsende kommentarer og anmærkninger, bl.a. om bevarelsen af kulturmiljøet Gl. Tølløse, navnlig Tølløse Avlsgård.

Økonomiudvalget

I udvalget sidder Erik Lausen, som er formand, Kirsten Lousdal, John Jeppesen, Carsten Kristoffersen. Observatør Svend Aage Jørgensen.

-3-
Yderligere er der til udvalget knyttet 2 revisorer, der skiftevis vælges på årets generalforsamling, det er på nuværende tidspunkt Bruno Jensen og Poul Andersen, der på medlemmernes vegne gennemgår det af kassereren udarbejdet regnskab og med deres underskrift indstiller, at regnskabet godkendes på generalforsamlingen.
I forbindelse med, at medlemmerne indbetalte kontingenter i januar og februar 2017, var der en del medlemmer, som spurgte til foreningens MobilePay. Vi måtte meddele, at sådan noget havde foreningen ikke. På Arkivernes dag den 11 november 2017 havde vi en del bøger til salg, her blev spørgsmål om MobilePay igen rejst. For at hjælpe medlemmerne så meget som muligt tillod vi, at betalingen kunne foretages på kassererens private MobilePay nummer, så blev beløbene senere overført til foreningens konto. En sådan løsning er selvfølgelig ikke holdbar i længden, derfor vedtog bestyrelsen, at foreningen skulle være med på moden, hvorfor det blev vedtaget, at foreningen fik sin egen MobilePay. Så sagt som gjort, der blev rettet henvendelse til MobilePay Erhverv, vi fik et godt samarbejde i gang, og den 20 november modtog vi de første indbetalinger over MobilePay.
For første gang i foreningens historie har der i 2017 været et underskud i regnskabet, dette underskud er på 12.600 kr. I budgettet var der regnet med et underskud på 5.600 kr. På indtægtssiden har der været en mindre indtægt på ca. 3.000 kr. der er også et tilgodehavende på ca. 2.000 kr., der er indbetalt i 2018.

Uformelt lokalhistorisk kontaktforum
– lokalhistoriske foreninger i Holbæk Kommune og Dragsholm Lokalhistoriske Forening.

Lokalhistoriske foreninger i Holbæk Kommune er: Lokalhistorisk Forening Butterup og Tuse sogne, Tuse Næs Lokalhistorisk Forening, Lokalhistorisk Forening Jernløse, Svinninge Lokalhistoriske Forening, Tornved
Lokalhistoriske forening og Lokalhistorisk Forening Holbæk, så det bliver i alt 7 foreninger i kommunen.
Sv. Aage Jørgensen er kontaktperson til de øvrige foreninger, og der udveksles medlemsblade, som tid til anden giver gode input og bl.a. ideer til foredragsholdere. Yderligere oplysninger om aktiviteterne i de forskellige foreninger kan findes på deres hjemmesider evt. via vores hjemmeside, hvor vi har link til dem. Flere foreninger udgiver 3 – 4 medlemsblade om året, men indholdsmæssigt ligger indholdet og antallet af sider langt fra indholdet i vores forenings medlemsblad, hvor indholdet generelt ligger på et højt professionelt niveau.

DLF – Dansk Lokalhistorisk Forening

Foreningen er medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF), som er hovedorganisation for landets lokalhistoriske foreninger. I 2017 blev den årlige generalforsamling, med 2½ dages
kursusforløb, afholdt i Frederikshavn - delvis pga. 50 års jubilæet, da foreningen blev stiftet i 1967 også dengang i Frederikshavn.

-4-

Årsmødet strækker sig fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag denne gang fra 31. marts til den 2. april. På grund af jubilæet var der officiel modtagelse i Krudtårnet ved Frederikhavns borgmester Birgit Hansen, som ud over en flot tale også udskænkede små skarpe af lokalproduceret snaps. Før borgmesterens velkomst var der salut (Danske løsen) v/Fladstrands Artillerie Corps i historiske dragter og i røg og damp fra kanonerne. Næste formiddag sejlede deltagerne i 3 fiskerbåde til de historiske øer Hirsholmene med en lokal guide, som på alle måder sørgede for, at vi fik et spændende ophold på øerne.
Ellers var dagene besat med diverse foredrag i relation til årsmødets tema ”Kystkultur – fiskeri, færger og fæstninger”. I perioden blev der afviklet 5 foredrag i relation til årets tema og holdt den årlige generalforsamling, hvor DLF’s kasserer Verner Hansen, Skanderborg, afgik på grund af skrantende helbred og blev erstattet af Flemming Bruun, Gladsaxe, som også er blevet DLF’s webmaster. Flemming er it - uddannet og har siden GF givet DLF’s hjemmeside et stort løft, hvilket var hårdt tiltrængt.Fra foreningen deltog Vivian Pihl, Sigrid Jørgensen og Sv. Aage Jørgensen. Årsmødet 2018 vil blive afholdt i Ribe under temaet ”Befæstningsværker i Danmark i nyere tid”. Sidste nyt er, at DLF arrangerer historiske rejser i samarbejde med www.historiske-dage-rejser.dk

Bladudvalget

I bladudvalget sidder Inge-Lis Madsen, som er formand, Grethe Preisler, Marina Wijngaard, Carsten Kristoffersen og Kirsten Lousdal. De er til stadighed på jagt efter nye artikler. Så har du et manuskript liggende i skrivebordsskuffen, som du mener kan bruges i foreningens blad, eller har du noget at fortælle, der kan bruges i en artikel, så kontakt et af bladudvalgets medlemmer – de vil gerne være behjælpelig med den endelige udformning.
Outputtet af udvalgets arbejde er udgivelsen af 2 medlemsblade om året (forår og efterår) samt en folder til nytår med indkaldelse til generalforsamlingen i marts.
Indholdet i medlemsbladet er en blanding af kortere og længere artikler af lokalhistorisk – og / eller mere kulturhistorisk art. Med i bladet er der også en arrangementsliste, der dækker et år frem i tiden, samt beskrivelse af kommende byvandringer, udflugter m.v.

Tølløse Lokalarkiv:

I Lokalarkivet er der stadig masser at se til – og heldigvis for det! Der bliver modtaget mange afleveringer
Og både lokale og folk ude fra kommer og søger oplysninger i arkivets samlinger. Selv om slægtsforskere i dag kan finde rigtig meget på nettet, kommer der også stadig nogle af slagsen for at få et godt råd, hvis de er kørt fast.
De sidste 3 år er der hver uge blevet lagt billeder og historier ud på Tølløse Lokalarkivs Facebook-side – i alt er det blevet til 52 opslag i 2017. Det er noget, der bliver set og læst af rigtig mange mennesker, ikke blot her fra området, men også af folk, der bare har en eller

anden tilknytning til Tølløse-området. Mellem 1000 og 1500 er hver uge inde og kikke, og mange kommenterer, det der bliver bragt – det er bare en fornøjelse!

-5-

I slutningen af 2017 udkom hæftet ”Før og Nu i den gamle Tølløse Kommune” i et samarbejde mellem Lokalarkivet og Lokalhistorisk Forening. Det var et tidskrævende projekt, men også sjovt at arbejde med. Heldigvis er hæftet blevet vel modtaget og købt af mange. Bl.a. har SuperBrugsen Tølløse været et godt salgssted.
Som tidligere år markerede Tølløse Lokalarkiv også i 2017 ”Arkivernes Dag” med åbent hus og udstilling – denne gang over temaet ”Arbejde og fritid i den gamle Tølløse Kommune”. Mange lagde vejen forbi på arkivdagen, hvor bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening hjalp til med den praktiske afvikling. En stor tak for det - fra arkivlederen!
I Lokalarkivet hjælper 4 frivillige til, der alle er medlemmer af Lokalhistorisk Forening. Anne Warberg og Agnes Saaby scanner og registrerer billeder, Erik Jensen klipper og arkiverer lokale nyheder fra Nordvestnyt og Dagbladet, og Ejlif Rude Jensen står parat med fotoapparatet, når der er brug for det. Også en stor tak til de 4 hjælpere.

Afslutningsvis

På bestyrelsens vegne siger jeg tak til alle jer, der møder op til de forskellige arrangementer i foreningen. Det er meget vigtigt med opbakning og fremmøde til vores arrangementer. Der er jo også rigtig mange andre aktører, der byder sig til med delvis lignende arrangementer i den gamle Tølløse Kommune.
Også en stor tak til jer, der ud over bestyrelsen hjælper til med arrangementernes afvikling bl.a. Bente, Preben og Sigrid. Andre har også ydet en særlig indsats over for foreningen – derfor en speciel tak til arkivleder Inge-Lis Madsen for husly og kaffe til vores bestyrelsesmøder i Lokalarkivet – samt hendes indsats som formand for bladudvalget/hæftet ” Før & Nu og quiz’en”. En tak til Ejlif Rude Jensen, som altid er klar med sit fotoapparat, når der skal tages billeder til Lokalarkivet eller foreningen. Også en tak til de 3 medlemmer, som hjælper til i Lokalarkivet, Agnes Saaby, Anne Warberg og Erik Jensen. Sidst en tak til Preben og Ejgil ”vores lille husorkester”, som spiller til sangene ved vores aftenmøder.
Også en personlig tak til den øvrige bestyrelse for godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år, de forskellige poster er jo fordelt efter interesse og evner, så vi supplerer hinanden særdeles godt – og der er en god tone i bestyrelsen.

På bestyrelsen vegne:

Svend Aage Kejlskov Jørgensen

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

-6-

Referat fra generalforsamlingen den 8. marts 2018

Generalforsamlingen

Aktivitetshuset den 8. marts 2018. kl. 19.30

Referat
50 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Pkt. 1. Valg af stemmetællere: Mogens Helt og Preben Lousdal valgt.
Pkt. 2. Valg af dirigent: Niels Jensen valgt. Dirigenten konstaterede, at GF var lovlig indvarslet og erklærede generalforsamlingen for beslutningsdygtig.
Pkt. 3. Formandens beretning: Året 2017 har været et godt foreningssår med en god opbakning til arrangementerne over året. Dog har der været et lille fald i medlemstal, som til dels skyldtes dødsfald. Efter GF i 2017 konstituerede bestyrelsen sig med Sv. Aage Jørgensen som formand, Marina Wijngaard som næstformand, Erik Lausen som kasserer og Ejgil Piil Petersen som sekretær. Over året er der afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder, hvor medlemmerne på www.Tølløse.dk løbende kan følge med i bestyrelsens aktiviteter. Over året er der afholdt foredrag, miniudflugt, byvandring og den store sommerudflugt til det tidligere statsfængsel i Horsens. Der har været kontakt med Holbæk kommune omkring ” Sporet i Tølløse skov” og Gedestien, endvidere er der udfærdiget 2 rapporter af Erik og Marina om Møllerenden – Akvædukten til Elverdamsmøllen ved Roskildevejen. Sv. Aage har dialog med de øvrige lokalhistoriske foreninger med udveksling af medlemsblade m.m. Tre personer har deltaget i D.L.F`s. årlige landsmøde, som i 2017 blev afholdt i Frederikshavn. Bladudvalget har udgivet 2 medlemsblade samt en nytårsfolder. På arkivet var der i november 2017 åbent hus i forbindelse med Arkivernes Dag, som var godt velbesøgt. Der lægges billeder på face book som bliver set og kommenteret af rigtig mange. 4 frivillige personer hjælper til med opgaver af forskellig karakter på arkivet så en stor tak til Jer for indsatsen. Også en tak til Jer, der yder hjælp når der er behov, og afslutningsvis takker jeg bestyrelsen for et godt samarbejde og god tone over året. Årsberetningen godkendt.


Pkt. 4. Fremlæggelse af regnskab for 2017: jvf. bilag 

Status for 2017 og budget for 2018 på vedhæftede filer.

Regnskab 2017 – Status 2017 – Budget 2018 vedtaget.


Pkt. 5. Kontingent betaling til foreningen uændret.

Pkt. 6. Ingen indkomne forslag.

Pkt. 7. Valg: På valg Sv. Aage Jørgensen. Sv. Aage genvalgt. (bestyrelse) På valg Ejgil Piil Petersen. Ejgil genvalgt. (bestyrelse) På valg Grethe Preisler. Grethe genvalgt. (bestyrelse) På valg Carsten Kristoffersen. Carsten genvalgt. (bestyrelse) På valg John Jeppesen:John genvalgt. (suppleant).

Revisor og revisorsuppleant: på valg Bruno Jensen, genvalgt (revisor for 2 år) På valg Bent Pedersen, genvalgt (revisorsuppleant for 1 år).

Pkt. 8. Eventuelt: Spørgsmål fra Ole Olsen om den gamle stiplan i Tølløse kommune (kirkestier og skole stier, som nu er pløjet op). Kommunen er trængt økonomisk, en reetablering vil nok kræve en stor juridisk indsats. Den gamle stiplan i Tølløse Kommune er delvis indeholdt i Holbæk Kommunes stiplan 2009. Der blev uddelt vin til de personer, som har givet foreningen en hjælpende hånd over året. Generalforsamlingen afsluttet kl. 20,30, Efterfølgende var der quiz med lokalhistoriske spørgsmål og hyggelig sammenkomst.
Den 10. marts 2018
Referent: Ejgil Piil Petersen
Vinderbordet
Aksel S. Jensen, Ester Rasmussen, Mogens Helt, Anne Marie Helt og Bent Petersen.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Regnskab

Regnskab 2017
Udgifter
:                                                                   Indtægter:                         
Bager/købmand            10779,00 kr.                            Kontingent                         38305,00 kr.
Indkøb Før og nu            7844,00 kr.                            Kaffesalg                               9824,00 kr.
Foredragsholder            11530,00 kr.                           Salg af hæfter                        600,00 kr.
Bladudgivelse                 13225,00 kr.                          Salg af Før og Nu                   5950,00 kr.
Honorar/formand             500,00 kr.                            Udflugt deltagerbet.            35050,00 kr.
Honorar /kasser er            500,00 kr.                           Total indtægt                     89729,00 


Udflugt til Horsens        35098,00 kr.                                                Underskud      12615,00 kr.                 

Annoncer                          8863.00 kr.
Konferencer                      4579,00 kr.
Rejseudgifter                      324,00 kr.
Konsulentbistand               1975,00 kr.
Kontingenter                    1600,00 kr.
Kontorartikler                   4000,00 kr.
Porto/gebyr                        859,00 kr.
Diverse                                668,00 kr.
Total udgift                  102.344,00 kr.                                    Balance: 102.344,00 kr. 

Balance                           102344,00 kr.                                                 

Status for 2017 og budget for 2018 på vedhæftede filer
Regnskab 2017 – Status 2017 – Budget 2018 vedtaget.