Bestyrelsesmøde den 2. marts 2023

Foreløbigt referat fra bestyrelsesmødet

Torsdag den 2. marts 2023. kl. 16.00 til 17.30  Arkivet

 

(afbud: Inge-Lis Madsen og Kirsten Holm Iversen)

 

 

 1. Godkendelse af dagsordenen.

Godkendt som den fremgår af referatet.

                     

2. Referatet fra mødet den 4. januar 2023 blev godkendt.

Lægges på hjemmesiden.  

 

3. Formanden havde modtaget et returbrev med nytårsbrevet. Personen var ukendt på adressen. Carsten tjekker.

Formanden havde haft et uformelt møde med Lone Fasmer om de to lokalhistoriske foreningers fremtid evt. samarbejde om visse arrangementer.

Da Jernløse-foreningen med kort varsel havde fået besked om, at de ikke kunne aflægge det planlagte besøg til Museum Vestsjællands depot i Ugerløse (udbrud af skimmelsvamp), ville de gerne kunne annoncere med foredraget om Carmen Curlers den 13. april. De ville i så fald bidrage til foredragsholderens honorar.

  

4. Meddelelser fra næstformanden

Bladet: brødtekst og billeder afleveres til trykkeriet den 13. marts.

Alle bedes at være opmærksomme på korrekturlæsning.

Bladet pakkes den 3. april kl. 10.00 på Arkivet.

Det haster med at få bladet ud, da vores næste møde er torsdag den 13. april, så det skal helst være omdelt inden eller senest i løbet af de første påskedage.

 

5. Meddelelser fra kassereren

51 par og 71 enlige har indbetalt kontingent = 21.080 kr..

Restance: 35 enlige og 18 par.

Pr. 23.2.23  var de samlede indtægter på 23.360,00 kr.

og udgifterne 8.582,53 kr.

 

 

6. Meddelelser fra webmaster.

Migration af hjemmesiden var nu afsluttet og den gamle hjemmeside blev nu lukket. Fremover er adressen www.tølløse.dk.

 

7. Tilrettelæggelse af GF 9. marts

Dagsorden og regnskab vises på lærredet.

Der trykkes nogle eksemplarer, som lægges på bordene. Inge-Lis trykker. 

Indkøb: ud over det normale traktement indkøbes øl og vand.

Malene sørger for stemmesedler.

Præmie til det vindende bord – 6 flasker vin,

og en flaske til dirigenten indkøbes af Marina. 

 

8.Kommende arrangementer

 • Carmen Curlers den 13. april: der skal regnes med deltagere fra Jernløse.
 • Aastrup: mandag den 15. maj. Tilmelding til Kjeld. Der er i øjeblikket 28 tilmeldte. Pris pr. deltager 80 kr.
 • Byvandring i Eskilstrup – den 8. juni. Tilmelding til Kjeld den 30. maj.
 • September udflugt – der er reserveret en guide til en omvisning i Skt. Bendts kirke.

Gruppeturen koster 2225. kr.

Muligheden for at samles bagefter undersøges.

Prisen er fastsat til 80 kr. Opkræves efter tilmelding. Antal deltagere: 35. (ca.)

Ved tilmelding oplyses behov for transport/hhv. plads i bilen. Der arrangeres samkørsel.

 Fælles afgang fra grus P-pladsen på vestergade kl. 18.00 præcis.

 

9. Løbende sager

Tølløse Stationsby 150 år.

Der har været afholdt et møde i koordinationsgruppen vedr. Stationsby jubilæet. Det var mest en brainstorming. Der blev udarbejdet et foreløbigt idékatalog. Heri indgår bl.a. kontakt med DSB om eventuel anvendelse af stationsbygningen til udstilling. Udsmykning med et par fotostater? Næste møde: den 7. marts kl. 19.00 i Arkivet.

Marina forhører sig hos Ole Munk Plum om et foredrag i anledning af 150 året.

 

10.Eventuelt

Lokalarkivet har lukket den 4. april.

 

11.Tid og sted for næste møde

Kuvertering den 3. april.

Næste møde den 25. maj kl. 16.00 til 17.30 i Arkivet.                                  

 

                     

 

Referent

Marina Wijngaard

Bestyrelsesmøde den 4. januar 2023


Bestyrelsesmøde

Onsdag den 4. januar 2023. kl. 16.00 til 17.30

Arkivet

 

Deltagere: Marina Wijngaard – Inge-Lis Madsen - Kjeld Sørensen – Carsten Kristoffersen - Kirsten Holm Iversen - Eskild Lund - Anne Varberg - Malene Jensen

 

1. Dagsorden godkendt.

       

2. .Referatet fra mødet den 2. november 2022 godkendt.

 

3.  Meddelelser fra formanden:

Mailudveksling med Holbæk kommune om Sporet i Tølløse skov. Der sættes et par skilte op senere i år i samråd med Holbæk Kommune.

Lokalplan for Mosten, Eskild Lund havde gennemgået og indsendt private bemærkninger hertil.

150- året: Arbejdsudvalg blev nedsat i samarbejde med Tølløse Lokalforum. Det første møde finder sted den 19. januar.

Marina Wijngaard og Malene Jensen deltager for foreningen med Hanne Glæemose Engberg som bagstopper. Inge-Lis Madsen deltager for Arkivet og Kjeld Sørensen for Lokalforum.

Indkaldelse til generalforsamling 9. marts 2023 samt nytårsbrevet fra formanden blev gennemgået og tilrettet.

Årsmøde 28. – 30. april i DLF. Formanden deltager.

Foreningen har modtaget kr. 50.000 til Pumpehusets istandsættelse mm. fra Holbæk Kommune. Jf. punkt 9.

 

4. Meddelelser fra næstformanden:

Møde med gruppen for Elværket, og status. Ingen udvikling.
Ny stadsarkivar i Holbæk: Andreas Skov tiltræder 5/1 2023.

 

5. Meddelelser fra kassereren:

 Kjeld omdelte regnskabet for 2022, underskud for 2022 kr. 5.893, Kr. 50.000 i tilskud til Pumpehuset er medtaget som kortfristet gæld.

Marina vil forhøre sig om billigere annoncering.

 

6. Meddelelser fra webmaster: Carsten Kristoffersen berettede om migration af hjemmesiden, hvilket var et stort arbejde. Når migrationen er afsluttet, kan der spares lidt på udgiftssiden.

 

7. Nytårsbrevet/Indkaldelse til GF 9. marts, blev gennemgået under meddelelser fra formanden. Nytårsbrevet udsendes sidst i uge 3.

 

8. Tilrettelæggelse af kommende arrangementer: Indkøb til januarmødet aftalt.

 

       

9. Løbende sager: Tempelkrogens ejerkreds har gjort indsigelse mod projektet. Det betyder, at der ikke kan iværksættes istandsættelse, indtil en endelig afgørelse er truffet. Ejerkredsen har udarbejdet sit eget projekt, og pumpehuset indgår ikke deri.

 

10. Intet under eventuelt.

 

Næste møde 2. marts 2023 kl. 16:00 i Arkivet

 

 

                     

                                                                                                                                                        

                                                                                      


Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Bestyrelsesmøde den 2. november

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 2. november kl.16.00 til 17.30

Arkivet

 

Deltagere: Marina Wijngaard – Inge-Lis Madsen - Kjeld Sørensen–Eskild Lund - Anne Warberg - Malene Jensen - Carsten Kristoffersen og Hanne Glæemose Engberg

 

Afbud: Kirsten Holm Iversen


 

 1. Dagsordenen godkendt som den fremgår af referatet.       
 2. Godkendelse af referatet fra mødet den 9. september 2022. Ingen rettelser. Lagt på hjemmesiden. 
 3. Meddelelser fra formanden : Ejerne af Kvarmløsegård har svaret positivt på vores anmodning om tilladelse til at opsætte et mere holdbart infoskilt. Udformningen skal være den samme tilføjet QR-kode. 
 4. Meddelelser fra næstformanden: Inge-Lis har fået en fornyet kontrakt som arkivar i Tølløse og Jyderup (1 år). 
 5. Meddelelser fra kassereren og webmaster: Kjeld: Indestående: 58.184,44 kr. Regning for oktober foredraget er ikke indgået.Beslutning: Annoncerne i Folkebladet koster en del, men der fortsættes med annoncering.   Carsten orienterede om hjemmesidens migration til one.com. Der vil muligvis være et par problemer i den kommende tid, indtil formanden har fundet ud af det nye program. (ja , mon ikke!!!!) 
 6. Tilrettelæggelse af kommende arrangementer        Mødet den 10. november:        Aktivitetshusets porcelæn tages igen i brug. Opvaskemaskinens program er P2.     Arkivernes Dag den 12. november fra kl. 10.00 til 13.00  Carsten hjælper med at stille op om fredagen. Flere møder op til selve arrangementet.        Der laves et lille bord til Remisehæftet, som nu uddeles gratis.  Juleafslutning /Indkøb Indkøb: glögg, rosiner, mandler, brunkager, æbleskiver, jordbærsyltetøj, flormelis.   Der købes ind til ca. 40 deltagere.   Formanden meddelte, at hun ikke kunne nå at købe ind den dag og efterlyste én, dkunne overtage. Beslutning: Malene overtager indkøb fra 1. januar. *) Frosne æbleskiver og jordbærsyltetøj er købt. Flormelis have  
 7. Løbende sager: Inge-Lis: Ejerne af El-værket har indsendt en ansøgning om midler til istandsættelse. Eskild: Bevillingen til Pumpehuset skal hæves, men ikke nødvendigvis anvendes inden årets udgang. Pengene overføres til foreningens konto. 
 8. Nytårsbrevet/Indkaldelse af GF 9. marts Marina Wijngaard, Eskild Lund, Hanne Glæemose Engberg, Én suppleant – Malene Jensen
 9. Revisor: Bruno (2 år)
 10. Revisorsuppleant: Svend Aage Jørgensen (1 år) 
 11.  
 12. I skrivende stund ingen forslag fra bestyrelsen til GF.
 13. Nytårsbrevet vedlagt opkrævning af kontingent udsendes efter den 6. januar.              
 14.  
 15. Eventuelt – intet.
 16.  
 17. Tid og sted for næste møde
 18.          
 19. Onsdag den 4. januar kl. 16.00 – 17.30 i Arkivet.
 20.  
 21.  
 22.  
 23.                       Referent:
 24.                       Marina Wijngaard

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 9.september 2022 kl.15.00 til 17.00

Arkivet

 Deltagere: Marina Wijngaard – Inge-Lis Madsen - Kjeld Sørensen– Kirsten Holm Iversen - Eskild Lund - Anne Warberg - Malene Jensen

Afbud: Carsten Kristoffersen og Hanne Glæemose Engberg

Gæst: Flemming Nielsen

 1. Dagsordenen godkendt som den fremgår af referatet.

 2. Godkendelse af referatet fra mødet den 9. juni 20222. Godkendt.

 3.  Meddelelser fra formanden:

Turen 10/9 2022 til Helsingør blev aflyst og det har ikke givet økonomiske konsekvenser.

På generalforsamlingen skal diskuteres omlægning af årsprogram.
Har haft kontakt til Museum Vestsjælland om udgravningen i Lille Granløse – Lizette Salge, som er den ansvarlig arkæolog, vil gerne komme og fortælle om fundene, når tidsdatering har fundet sted – det bliver evt. til foråret 2023.

Eskild har deltaget i Brorfelde 17/9 2022. Der afholdes åbent hus fra kl. 11-22 max 100 personer. Børneentré.

 4. Meddelelser fra næstformanden

Bladet skal afleveres 9/9 til trykning. Der er 4 store artikler. Alle, der har mulighed, må gerne læse korrektur på bladet - formodentlig i uge 38. Det er lovet færdigtrykt til den 28/9-22.

Kuvertering af bladet d. 29/9 kl. 10.00 i Arkivet, hvor flest muligt gerne må komme.

 Holbæk bibliotek har afholdt 120 års jubilæum. Det blev også fejret i Tølløse og Jyderup. Inge-Lis havde udarbejdet plancher.

Kuvertering af bladet den 29/9 kl. 10.00 på biblioteket - alle deltager.

Inge-Lis har deltaget i et møde om Elværket. Der var stillet mange forslag om, hvad det kunne bruges til, men lokalernes størrelse sætter en grænse. Det haster imidlertid med en istandsættelse, da taget er utæt og fugten siver ned i murværket. Fællesskab Tølløse vil godt deltage i projektet med en arbejdsgruppe, men der er et par juridiske aspekter ved en eventuel finansiering, da det drejer sig om en bygning i privateje.

Arkivernes dag bliver 12/11 2022 fra kl. 10 til 13.

Arkivet vil være lukket den 3.-7. oktober.

5. Meddelelser fra kassereren og webmaster.
Kjeld gennemgik balancen, likvider kr. 61.161 Kontingent: indbetalinger kr. 32.720.
Resultat overskud kr. 9.182 pr 7/9 2022

Fordeling blandt medlemmer er, 68 par, 101 enlige og 2 passive.

Restance: 1 par og 11 enkeltmedlemmer.

 6.  Flemming Nielsen fortalte om slægtstræ Ugerløse – registreringer tilbage til år 1645 – Flemming ville overveje at komme til et medlemsmøde og holde et foredrag og vise opslag, men det er ikke så enkelt..

Marina vil undersøge om Slægtshistorisk forening kunne være interesseret i et (fælles) møde.

7. Løbende sager:

Pumpehuset (Eskild) Holbæk kommune har sendt vores ansøgningen videre til Fredningsnævnet, som skal give samtykke. Fredningssagen er påklaget.  Kr. 50.000 er bevilget af Holbæk kommune. Disse midler skal være anvendt inden 1. januar 2023.

Eskild vil søge Holbæk kommune om udsættelse af anvendelsen så længe klagen foregår. Huset kan godt stå et par år endnu, uden at det falder sammen.

(Fredningsmyndighederne har godkendt projektet.)

Kunst (Kjeld) Kjeld vil kontakte pedellen om rensning af skulpturen foran biblioteket. Ad. punkt 7:

Skulpturen til minde om tidligere borgmester Wolmer Olsen (”Kastanjeknoppen”), der står i Atriumgården, anbefales flyttet, hvis der etableres et torv i den nye bebyggelse Mostparken.

8. Programmet til forår 2023.

10. november 2022 ændres til Søren Møgelvang Nielsen: om Venslevrøverne.

8. december 2022 Juleafslutning: historien om De Tre Vise Mænd i Soderup

12. januar 2023 Ole Schram: om den danske sang.

9. februar 2023 Keld Hansen: om landindvinding.

9. marts 2023 generalforsamling med efterfølgende quiz.

13. april 2023 Udgravninger ved Lille Grandløse.*)

11. maj 2023 Besøg på Aastrup: Marina kontakter Stiftsforvalteren.

8. juni 2023 tur til Nr. Eskilstrup – Kirsten undersøger - der har ikke været afholdt møder i sommer.

Alternativ: Rundvisning i Skt. Bendts

Septemberudflugt efter høring af GF: Anneberg Psykiatri Museet.

9. Eventuelt

10. Næste møde onsdag den 2/11 2022 kl. 16:00 – 17.30 på Arkivet.

*) Af hensyn til dateringerne er dette foredrag udsat til oktober 2023.

Bestyrelsesmøde

Sidste billede fra Remiseforeningen. John tager skiltet ned.

Sidste billede fra Remiseforeningen. John tager skiltet ned.

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 9. juni kl.15.00 til 17.00

Arkivet

Deltagere: Marina Wijngaard – Inge-Lis Madsen - Kjeld Sørensen– Kirsten Holm Iversen - Eskild Lund - Hanne Glæemose Engberg - Anne Warberg - Malene Jensen

Afbud:  Carsten Kristoffersen

 1. Dagsordenen.  Godkendt som den fremgår af referatet.
 1.  Godkendelse af referatet fra mødet den 28. april 2022. Godkendt uden bemærkninger.
 1. Meddelelser fra formanden:
 • Brev til Erik Jensen Aktivitetshuset – Holbæk kommunen vil se på vores forslag.
 • Byvandringen i Soderup. Byvandringen blev en god aften og det nyindkøbte mobile højtalerandlæg var en succes.
 • Tølløse Folkeuniversitet har indkaldt til møde 13/6. Eskild vil bidrage med indlæg om geologien, forudsat at han kan få adgang til grusgraven. Han tager til mødet den 13/6. Foreningens deltagelse med et bidrag om stedets historie anses ikke for at være relevant. Landsbyen Brorfelde hører under Jernløse Lokalhistorisk Forening.
 • Henvendelse fra Flemming Nielsen – slægtstræ Ugerløse. Flemming Nielsen inviteres til vores næste møde med henblik på slægtstræets optagelse på hjemmesiden.
 • Helsingør. Der er kun 3 tilmeldte fra bestyrelsen. Reminder bliver sendt ud.. Turen bliver aflyst såfremt vi ikke er 30 deltagere. Eskild og Kjeld vil om nødvendigt overtage ansvaret for afviklingen.
 1. Meddelelser fra næstformanden

Elværkets fremtidige anvendelse – foreløbig intet nyt

Holbæk bibliotek bliver 120 år, hvilket også bliver fejret i Tølløse og Jyderup. Inge-Lis udarbejder plancher.

 1.   5.     Meddelelser fra kassereren og webmaster.
  Restancer og status:

          Kjeld gennemgik balancen, likvider kr. 66.894 Kontingent indbetalinger kr. 31.520. Resultat overskud kr. 14.915 – der mangler faktura for trykning af bladet i balancen. Nye medlemmer: Malene har skaffet en del nye medlemmer og der kommer flere.

6. Løbende sager: status inden sommeren:

Pumpehuset: Der mangler fortsat svar fra Holbæk kommune på ansøgning om midler - det er nu 3 måneder siden ansøgningen blev fremsendt.

Kunst: Kjeld udarbejder en oversigt med kunst i det offentlige rum i den tidligere Tølløse kommune.

Nr. Eskilstrup: Kirsten fortalte om forløbet med historieskrivningen. Det er et privat projekt, som ikke udarbejdes for Lokalhistorisk Forening.

7. Programforslag til forår 2023.

Vi arbejder ud fra følgende forslag:

    12. januar 2023: Ole Schramm om Skæbner i 1. verdenskrig. Marina kontakter

     Ole Schramm.

    9. februar 2023: Keld Hansen om landindvinding. Eskild kontakter Keld Hansen.

    9. marts 2023: generalforsamling

    13. april 2023: Bent Hylleberg foredrag om Karl Heilesen. Kjeld kontakter Bent.

    11. maj 2023: Besøg på Aastrup. Marina kontakter stiftsforvalteren.

     8. juni 2023: Byvandring i Nr. Eskilstrup – Kirsten undersøger.

    Juni 2023 arrangerer Stigruppen under Fællesskab Tølløse tur i Tølløse

     med fokus på Karl Heilesens kunst i byen.

Med henblik på efterår 2023 drøftede bestyrelsen tur til Holbæk Havn. Kjeld undersøger nærmere.

8. Eventuelt: Inge-Lis og Marina er inviteret til reception anledning af Inge Seiergaards 25-års jubilæum som formand for Jernløse Lokalhistorisk Forening og 90-års jubilæum for arkivet. Arkiv + museum lukkes pr. 1. juli på grund af de stigende omkostninger i forbindelse med leje/opvarmning af lokalet. Museumsgenstandene overdrages til Holbæk Museum, mens arkivalier m.m. fremover opbevares i Stadsarkivets magasin, der befinder sig i kælderen under Tølløse Bibliotek. Her opbevares i forvejen ”de små” kommuners kommunale arkivalier. Ansvarlig: Stadsarkivar i Holbæk: Peter Blumensaadt.

9. Tid og sted for næste møde

 Næste møde 8/9 2022, kl. 15:00 på Arkivet.

Mødet sluttede kl. 16.45.

Bestyrelsesmøde

Fremtid for Elværket?

Fremtid for Elværket?

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 28. april kl.15.00 til 17.00

Arkivet

Afbud: Anne Warberg, Kirsten Holm Iversen og Carsten Kristoffersen.

 1) Dagsordenen. Godkendt som den fremgår af referatet.

 2) Godkendelse af referatet fra mødet den 3. marts 2022. Godkendt med rettelse i pkt. 11 ansøgningsfristen for midler til pumpehuset.

 3) Meddelelser fra formanden

a)      Henvendelse fra Hanne Palle, Bukkerup Bylaug.

Hanne Palle havde bedt om kontakt til en foredragsholder i forbindelse med et besøg på Sønderstrup Sæbefabriks gamle bygninger. Bygningerne er ved at blive sat i stand af den nye ejer, Lasse Palle.

I det omfang hvor vi kunne finde frem til en ildsjæl, har vi videresendt oplysninger.

 b)      Tølløse Folkeuniversitet

Eskild Lund og formanden deltog i et forberedende møde på Brorfelde Observatoriet, hvor man drøftede mulighederne for en temadag i september. Året 2022 er Naturvidenskabernes År, og der er udpeget 10 steder i Danmark, hvor der kan afvikles en sådan temadag. Det sker i Folkeuniversitetets regi. Der er en bevilling på 15.000 kr. Der er en del usikkerhed om gennemførligheden. Meget afhænger af Observatoriet, som bestemt ikke har midler til overs. Vi afventer videre oplysninger, men er i stærk tvivl om vi som Lokalhistorisk Forening skal engagere os.

 c)      Årsmødet DLF. Formanden og Erik Olsen deltog. Temaet var Den danske arbejderbevægelse. Det var et udmærket arrangement med gode foredragsholdere. Navnlig et foredrag om Arbejdermuseet og dets virke vakte lysten til at tage en tur til København. 

d)     Aflevering af bladets forårsnummer er afsluttet.

e)      Generalforsamling/dirigent? Hanne undersøger om Claus kan påtage sig rollen.

4) Meddelelser fra næstformanden

Inge-Lis har modtaget en henvendelse fra Sarah & Martin om Elværkets fremtidige anvendelse. De ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe om formidling hhv. publikumskontakt. Inge-Lis deltager i det første møde.

 5) Meddelelser fra kassereren og webmaster

a)      Restancer og status:

Et par medlemmer har meldt sig ud, nogle nye meldt sig ind, så pr. dags dato
er vi nu 'nede' på 239 medlemmer.
Fordeling blandt medlemmer er, 65 par, 107 enlige og 2 passive. 61 par
har betalt, 90 enlige har betalt og 2 passive har betalt.
4 par og 17 enlige er således i restance, et samlet beløb på 3550,- kr

 Konto kr. 68.000

b)      E-mail adresser: Listen vokser stille og roligt.

c)      Besøget i De Tre Rådhuse den 21.april havde været en stor succes.

6) Tilrettelæggelse af byvandringen i Soderup den 2. juni.

Et par åbne spørgsmål, herunder vedr. kaffebrygning bliver undersøgt.

Der vil være tre/fire rundvisere, Hanne Jensen, Leif Kildeby, Gurli Jensen og Jytte Olsen. Rundvisningen afsluttes ved Kildebo, hvor der vil blive serveret Soderupkage til kaffen og en sandwich. Desuden vil der være øl og vand. Tilmeldingsfrist den 26. maj.

 Formanden ville se på de nye vej- og gadenavne i Soderup.

(Der er tre vejafsnit, der har fået nye navne: Gl. Hjertebjergvej og Gl. Tadrevej og Tøltevej)

 Det blev besluttet at anskaffe et lille vandrende højtaleranlæg, som også kan anvendes til sommerens kirkegårdsvandringer og senere udflugter.

Kjeld rådfører sig med Carsten,

 7) Pumpehusets bevarelse: Eskild redegjorde for projektets status. Jf. Bilag 1.

 8) Programmet til forår 2023.

Ingen konkrete forslag til foredrag.

Miniudflugt i maj: Aastrup.

For september 2023 vil formanden undersøge Selsø og Egholm og et frokoststed (Gershøj Kro?).

9) Udgivelse af et særskrift om: Betlerkvinden i Nyrup udsat til et senere møde.

10)  Tid og sted for næste møde: torsdag den 9. juni, kl. 15.00 i Arkivet.

Referent: Marina Wijngaard.


Bilag 1

Pumpehuset i Tempelkrogen

Projektet

Ejerforhold

Pumpehuset ejes af Digelaget Tempelkrogen. Digelaget Tempelkrogen ”udgøres” af Vejdirektoratet, Holbæk og Lejre kommuner. Partsfordelingen er 90, 6 og 4 %. Huset vedbliver at tilhøre digelaget, men digelaget har givet accept af ændret anvendelse af huset (ingen tidsbegrænsning).

Ansøgninger

Der er søgt om dispensation for strandbeskyttelseslinjen ved Kystdirektoratet.

Der er søgt om landzonetilladelse ved Holbæk Kommune. Bygningens formål skal ændres fra pumpehus til offentlig formidlingslokalitet.

Begge ansøgninger er sendt de første dage i marts 2022.

Fysiske ændringer

Der skal udføres en trappe ned til huset, laves en repos ved huset og støbes et nyt gulv i etageadskillelsen mellem øvre og nedre etage. Et pumpebassin skal overdækkes med et jerngitter. Måske skal der opsættes et lille solcellepanel til strømforsyning af huset. Der etableres et klapbord i huset. Hvis der er penge til det også et panserglasareal i gulvet, så man kan se ned i husets underetage. 

Ændringerne kan først ske, når der foreligger de nødvendige tilladelser.

Huset skal indvendigt rengøres og kalkes. Dør og vinduesramme males.

Samlet pris anslået: 80.000 kr.

Informationsmateriale

Der skal være informationsmateriale om:

 • Geologi
 • Inddæmningen og landbrugsdriften
 • Vådgøringen af området
 • Naturen i området, herunder fuglelivet

Materialet skal være skrevet lettilgængeligt og med billeder og illustrationer. Det tænkes trykt som trefløjede foldere (en for hvert tema) og materialet skal være tilgængeligt digitalt via QR-koder.

Teksten skal være afstemt med foreliggende materiale om Istidsruten og Fjordstien. Begge kommuner skal acceptere teksten.

Driften

Der skal udarbejdes kalender for rengøring og tilsyn med huset. Det forventes, at folk fra lokalområdet Tølløse/Vipperød vil være aktive i arbejdet. Mængden af tilsyn m.m. skal justeres efter det behov, der viser sig nødvendigt.

Øvrigt

Der skal naturligvis indkøbes diverse rengøringsartikler og artikler til maling kalkning. Dannebrogsflag, videoovervågningsudstyr m.m. kan komme på tale.

Eskild Lund

Bestyrelsesmøde

Pumpehuset på Asserholmdæmningen

Pumpehuset på Asserholmdæmningen

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 3. marts kl.15.00

På Arkivet

Deltagere: Marina Wijngaard – Inge-Lis Madsen - Kjeld Sørensen– Kirsten Holm Iversen - Eskild Lund - Hanne Glæemose Engberg - Anne Warberg

Fraværende/afbud:  Carsten Kristoffersen

 1. Dagsorden godkendt som den fremgår af referatet.
 2. Referatet fra mødet den 6.januar 2022 godkendt.
 1. Meddelelser fra formanden: Marina orienterede om turen til Helsingør med bestilling af guide, mad, bus etc. Priser Frokost kr. 235 incl. 1 stk. drikkevare, 2 guider kr. 1.800 plus entre. Guide byvandring 1200 kr.

Sidste frist for tilmelding blev 1. august 2022 pris kr. 600.
Orientering om Voldgraven: Foreningen vil ikke gå nærmere i ind sagen. Marina har skrevet en artikel om Voldgrave til næste blad.

 1. Meddelelser fra næstformanden: Inge-Lis orienterede om evalueringsmødet vedr. Lysfesten i Tølløse.
 1. Meddelelser fra kassereren: Kjeld informerede om medlemmer, der ikke har mailadresser. Der er nok en del af vores ældre medlemmer, der ikke har mailadresse.
  Medlemmer, der ikke har betalt kontingent for 2021 slettes. 
  Kjeld har udarbejdet et indlæg til folderen til hvervning af nye medlemmer.
  Kirkegårdsvandringer i Tølløse og Soderup er der styr på – datoerne er 4. og 11. juli 2022, i Gl. Tølløse, samt den 18. juli i Soderup. Turene gennemføres i samarbejde med Stigruppen under Fællesskab Tølløse.
 1. Generalforsamling: Køreplan blev gennemgået, starter klokken 19:30- Marina indkøber vin til gaver til præmier.
  Claus Engberg har sagt ja til dirigentposten.

Enighed om traktement med ”kun” kaffe og kage, Marina indkøber.

Såfremt de nye vedtægter godkendes på generalforsamlingen, afholder vi en ekstra ordinær generalforsamling i forbindelse med næste møde 12. maj 2022 for endelig godkendelse af de nye vedtægter.

 1. Besøg 21. april 2022 De Tre Rådhuse: Kjeld er tovholder. Tilmeldingsfrist 10. april 2022. Der købes to flasker vin til Carsten Fink.
 1. Byvandringen i Soderup den 2. juni 2022: Kjeld er tovholder. Indkøber sandwich i Brugsen. Inge-Lis mangler info fra Soderup om turen til det kommende blad og vil rykke herfor.

Pris for byvandringen inkl. sandwich blev fastsat til kr. 60..

 1. Bladet: Frist for indlæg er 17/3 2022. Bladet skal være færdigt 20. april 2022 for omdeling og forsendelse.

Udgivelse af et særskrift om Betlerkvinden i Nyrup tages op på et senere bestyrelsesmøde. Særskriftet kan evt. sendes til medlemmerne til jul 2022.
Marina havde modtaget hele manuskriptet inkl. fotos fra Steen Larsen.

 1. Programmet til efteråret 2022 er på plads og program for 2023 bliver fastlagt senere.
  Hver især skal gøre overvejelse om foredragsholdere etc.
 1. Pumpehuset – Eskild gennemgik status – der er ansøgt om midler hertil to steder. Ansøgningsfristen er 1. marts 2022.
 1. Eventuelt: Kjeld orienterede om Kunstregister Holbæk. Kommunesammenlægningen har gjort visse malerier/billeder hjemløse. Omgang med disse malerier har været ekstremt lemfældigt. De er kommunalt ejede, men befinder sig ikke altid et indlysende sted. Kjeld fortsætter sit detektivarbejde.  Et større værk befinder sig nu i Tysinge Have. Det er nødvendigt at gøre opmærksom på, at der er tale om et lån.
 1. Tid og sted for næste møde:

Konstituerende møde efter GF.

Næste bestyrelsesmøde: den 28. april kl. 15 på Arkivet (konstituerende møde efter GF)

Referent Kirsten Holm Iversen

Torsdag den 6. januar 2022 kl.15.00

Østergade 20

Deltagere: Marina Wijngaard – Inge-Lis Madsen – Kjeld Sørensen– Kirsten Holm Iversen - Carsten Kristoffersen - Eskild Lund

Afbud: Hanne Glæemose Engberg og Anne Warberg.

 1)      Dagsorden godkendt som den fremgår af referatet.

2)      Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 15. december 2021. Godkendt

3)      Meddelelser fra formanden: Marina havde taget billeder af Voldstedet ved Kvarmløse og gjorde status på fredningen, som ikke var at se på området.

Marina berettede om sit besøg på Goldkærgård (Maglemosegård?), som nu er solgt og ejendommen bliver måske renoveret af de nye ejere.

4)      Meddelelser fra næstformand: Inge-Lis om næste blads artikler om Kvarmløse samt Voldstedet. Evt. en artikel om et barnemord i 1856 i Bukkerup.

5)      Meddelelser fra kassereren: Keld gennemgik regnskabet, som bliver revideret i denne uge.

6)      Lysfest søndag den 6. februar 2022 – pga. coronasituationen bliver foredraget muligvis aflyst. Men alle udendørsaktiviteter fakkeltog mm. kan gennemføres.

7)      GF fortsat den 17. marts 2022 i Aktivitetshuset.

8)      Program for 2022: Jan Christensen 13. oktober 2020 om våbennedkastningerne ved Gyldensløveholm. Marina kontakter Jan Christensen. (aftalen er på plads).

Juleafslutning, Marina kontakter Lene Hjære Østergaard.  (aftalen er på plads til november!)

9)      Omfordeling af Nytårsbrevet og indkaldelse til GF er i gang. Medlemmerne skal ved næste lejlighed mindes om ved indbetaling af kontingent at oplyse medlemsnr..

Erik Lausen har taget sig af Ugerløse.

10)  Evt.  Asserholmdæmningen og pumpehuset. Eskild arbejder på sagen. En evt. planche med oplysning om fuglene?

Kirsten er i samarbejde med Ninna Krabbe og naboer i Nr. Eskilstrup begyndt at indsamle oplysninger om landsbyen og dens beboere.

11)  Tid og sted for næste møde: torsdag den 3. marts, kl. 15.00 i Arkivet.

Referent Kirsten Holm Iversen. 

Bestyrelsesmøde

Goldkærgaard

Goldkærgaard

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 15. december kl.16.00

Arkivet

Deltagere: Marina Wijngaard – Inge-Lis Madsen – Kjeld Sørensen– Kirsten Holm Iversen - Hanne Glæemose Engberg.

Fraværende:  Carsten Kristoffersen - Eskild Lund

1)      Dagsorden godkendt: Ny vedtægt – blev gennemgået og der var få redaktionelle ændringer, som Kjeld indarbejder inden udsendelse til medlemmerne.

2)      Dato for GF i marts blev fastsat til den 17. marts 2022 i Aktivitetshuset.

3)      Lysfestival – 6. februar 2022 kl. 16:30. Inge-Lis gennemgik skrivelse om begivenhederne.

Inge-Lis holder foredrag om Markante bygninger og personer i Tølløse

 4)      Nyhedsbrevet blev gennemgået ligeledes med enkelte redaktionelle rettelser.

 5)      Aktivitetskalenderen blev ligeledes gennemgået og tilrettet.

 6)      Kirsten kontakter Jan Christensen om pris på foredraget om våbennedkastninger ved Gyldensløvehøj til evt. møde den 13. oktober 2022.

 7)      Evt. intet.

 Referent: Kirsten Holm Iversen

Bestyrelsesmøde

Den fredede voldgrav ved Kvarmløsegaard

Den fredede voldgrav ved Kvarmløsegaard

Torsdag den 28. oktober kl.15.00

Arkivet

Deltagere: Marina Wijngaard – Inge-Lis Madsen – Kjeld Sørensen – Carsten Kristoffersen – Kirsten Holm Iversen -Eskild Lund – Hanne Glæemose Engberg.

1.Dagsordenen godkendt.

 2. Referatet fra mødet den 29. september: Godkendt.

 3. Meddelelser fra formanden: Gennemgik hvem der skal på valg til kommende generalforsamling. Marina havde deltaget i DLFs årsmøde i Skanderborg. Temaet havde været Rytterskolerne og udviklingen frem til folkeskolen. Foredragsholderne var alle specialister på området med viden på meget højt niveau. Formanden havde dog savnet lidt mere om, hvordan foreningerne kunne komme i gang igen efter corona.

Beslutning om foredrag om de tre rådhuse  

Det ville blive et særarrangement til foråret, dvs. uden for det faste program.

Marina ville kontakte Carsten Fink.

3. Meddelelser fra næstformanden

Arkivet havde modtaget en mail om et kommunalt projekt om en lysfestival i uge 5-8  2022.

Foreningen stod også på listen, men havde ikke modtaget en indbydelse til et forberedende møde den 9. november kl. 16-17 i No1.

5. Meddelelser fra kassereren:

Regnskabet pr dato blev gennemgået overskud pr 27/10 kr. 10.964. Håndtering af kontanter ved arrangementer blev drøftet. Kun få betaler med Mobile Pay. Kjeld kan tage imod betaling ved indgangen – kontanter får Carsten og indsætter det tilsvarende beløb på foreningens bankkonto. Vi ser ved næste arrangement, hvor mange der har mulighed for Mobile Pay og hvorvidt vi evt. fremadrettet kan bede om betaling inden mødet. Der blev ikke truffet beslutning, da flere mente at fuldstændig afskaffelse af kontanter kunne skabe problemer. 

.

6. Afvikling af Arkivernes dag:  13. november fra kl 10-14. Tema: Fem folkekirker og en baptistkirke. Bemandingen og praktiske ting kom på plads.

Grethe Preisler havde tilbudt at stå for æblekagen.

Der ville blive opsat et lille bord til foreningen (folder, brochurer m.m.).

Arbejdsfordeling: kl. 10-12 Hanne: kl. 10-14 Carsten: kl. 12-14 Kjeld og Kirsten.

 7. Foredrag den 11. november: Foredragsholder Lene Floris skal afhentes på Tølløse Station.

Vi mødes kl. 18 i Aktivitetshuset – Marina køber ind – Kjeld vil sidde ved indgangen og styre indbetalinger.

Inge-Lis står for kontakt med Lene Floris.

8. Juleafslutning den 9. december Vi drøftede om der skal serveres gløgg og æbleskiver. Beslutning: til mødet den 11. november undersøges faciliteterne til opvarmning af det ene og det andet.

Marina kontakter Lene Hjære Østergaard.

9. Nytårsfolder: udkastgennemgået.

De afbrudte aktiviteter havde skabt noget usikkerhed mht. hvem der var på valg.

Beslutning: Kjeld ville se på vedtægten og udarbejde et forslag til ændringer hhv. tilføjelser.

10. Forårsprogrammet.  

Torsdag den 13. januar 2022 kl. 19.30. Politikommissær Sten Larsen: Var Nyrupmændene skyldige i en betlerkvindes død?

Torsdag den 13. februar 2022 kl. 19.30. Inge-Lis Madsen: Kaffe Karen og alle de andre.

Torsdag den 10. marts 2022 kl. 19.30. Ordinær generalforsamling efterfulgt af lokalhistorisk hold quiz ved arkivar Inge-Lis Madsen.

Torsdag den 21. april 2022 kl. 19.30. måske foredrag om de tre rådhuse.

Maj: Åstrup?

Torsdag den 2. juni 2022 kl. 18.00: Guidet byvandring i Soderup med efterfølgende spisning.

Lørdag den 10. september 2022: Turen går til Helsingør - byvandring, besøg på museet, spisning, Helsingør på egen hånd.

Andre forslag blev drøftet.

Eventuelt: Kjeld foreslog lokalhistoriske kirkegårds vandringer i juli måned 2022 ….”   i samarbejde med Stigruppen: Gl. Tølløse Kirkegård samt Soderup Kirkegård.

Tid og sted for næste møde 6. januar 2022 kl. 15 i Arkivet Tølløse Bibliotek

Afbud til formanden.

Bestyrelsesmøde

Voldstedet - den gang det blev fredet.

Voldstedet - den gang det blev fredet.

Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen

 Bestyrelsesmøde
den 25. august
Østergade 20
kl. 18.30

Afbud fra Carsten Kristoffersen, Kirsten Holm og Anne Warberg

1. Godkendelse af dagsordenen

Tilføjelser pkt. 10 - selvsupplering

2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde.

Er lagt på hjemmesiden.

3. Meddelelser fra formanden

Der har cirkuleret en del e-mail, bl.a. om Ledreborgturen. Herom mere under pkt. 6 og 7.

Orientering om f.eks. indbydelse til Frivillig Fredag den 24. september fra kl. 17.00 til 21.30

Fælles spisning 19.15

Tilmelding: inden den 10. september

4. Meddelelser fra næstformanden

Holbæk Bibliotekerne indbyder til byvandring i Gl. Tølløse,  søndag den 5. september kl. 13.00. Tilmelding til biblioteket eller på bibliotekernes link.

Et tilsvarende arrangement vil komme i Jyderup den 26. september.

I Tølløse vil der være bål og kaffe og kage. Tilmelding er nødvendig.

Arkivernes Dag den 13. november. kl. 10.00 – 14.00. Temaet: Kirker og præstegårde.

Arkivarens kontrakt er fornyet med 1 år.

5. Meddelelser fra kassereren

Kjeld har gennemgået regnskabet for 2020 for at få et overblik. Sidste års underskud på kr. 8951.00 er fejlagtigt tillagt under egenkapital og det betyder, at status for åbningsbalancen pr. 1. januar 2021 er forskellig fra status pr. 31.12. 2020.  

Forslag: anvendelse af et regnskabsprogram, som egner sig bedre til en forening som vores. Det nye program er omkostningsfrit for foreningen.

Bestyrelsen accepterer denne ændring.

Det virker lidt mærkeligt nu om dage med to konti. Det ene er den oprindelige girokonto. En sammenlægning af de to konti vil blive foretaget.

Indtægter kontingent 31.000 – i alt 41.000. Udgifter på 13.000.

72.751,80 pr. 30. 6.2021


6. Arrangement Ledreborg

                      antal tilmeldte 13
                      Buskørslen vil indebære et større underskud
                      samkørsel – der er sendt en mail til deltagerne for at høre om sam- hhv.                                   selvkørsel er mulig.

Beslutning: turen gennemføres med den lille bus og de tilmeldte får besked pr. e-mail. .

7. Beslutning om minimum antal deltagere for udflugter fremover.

Antallet fastlægges for de enkelte arrangementer.

8. Bladet – Efterår 2021

Der er tilstrækkeligt med stof til bladet. Af hensyn til portoen forsøges bladet holdt på max. 28 sider. Deadline  for aflevering af brødtekst 10.9.

Senest uddeling i weekenden uge 39 – Pakning i arkivet onsdag den 29.9 kl.10.00.

Korrekturlæsning: teksten sendes ud til alle.

Opfordring i bladet til frivillige til at melde sig i forbindelse med forberedelse af foredrag (opsætning af stole, lidt borddækning og ikke mindst kaffebrygning).

9. Program for 2021-2022

De foredragsholdere, som allerede i 2020 havde givet deres tilsagn, har alle bekræftet aftalen.

Forslag til april 2022 : Torsdag den 21. april. Under udarbejdelse.

Gittelise Holm? (Marina) Dan Charly Christensen (Havremarken) (Marina).

Forslag til byvandring 2022 – Soderup. Torsdag den 2. juni  (Inge-Lis undersøger)     

Andre forslag blev drøftet.

10. Selvsupplering

Bestyrelsen går i tænkeboksen.

Punktet udsættes til næste møde.


11. Evt.

Sommerbyvandringer i Tølløse har været en stor succes og bør evt. gentages. Måske dog hvert andet år?

Foreningens PC – kan den bruges?

Projektor – er den foreningens eller Arkivets?

Fredning af Tempelkrogen. Der er holdt et stort møde.

Naturfredningsforeningen har udarbejdet fredningsforslag. Fredningsnævnet skal træffe afgørelse. Proceduren  har opsættende virkning.

Pumpehuset  - Friluftsrådet har bevilget 50.000 kr. Nordea-fonden er også en mulighed.


12. Tid og sted for næste møde

Torsdag den 28. oktober kl. 15.00 /kl. 15.30????  i Arkivet.

Referent: Marina Wijngaard


Konstituerende møde

Tirsdag den 15. juni, kl.21.00

 No1, Tølløsevej 1, Tølløse

Referat

Konstituerende bestyrelsesmøde i No1 efter generalforsamling den 15.6.2021.

Til stede var Marina Wijngaard, Inge-Lis Madsen, Kjeld Sørensen, Carsten Kristoffersen, Kirsten Holm Iversen, Eskild Lund.

Afbud fra de to suppleanter – Anne Varberg og Hanne Glæemose Engberg.

Dagsorden som den fremgår af referatet: 

 1. Dagsordenen godkendt.
 2. Konstituering:

Formand – Marina Wijngaard

Næstformand – Inge-Lis Madsen

Kasserer – Kjeld Sørensen

Vicekasserer/webmaster – Carsten Kristoffersen

Sekretær – Kirsten Holm Iversen

Medlem – Eskild Lund

Suppleanter – Anne Warberg og Hanne Glæemose Engberg

Eventuel selvsupplering udsættes til et senere møde.

Bestyrelsen besluttede ikke at fortsætte med udvalgene.

Arbejdet skulle fordeles ligeligt efter bemyndigelse fra bestyrelsen.

Under eventuelt drøftede man de kommende arrangementer.

Herunder byvandring i Nr. Eskilstrup i foråret 2022.

Dato for næste møde: onsdag den 25. august.

Referent:

Marina Wijngaard   

 _________________________________________________________________________________

Mandag den 10. maj, kl.19.00

No1

Referat

 1. Dagsordenen godkendt som den fremgår af referatet.

2. Referatet fra mødet den 14. april. Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden

a) Hovstien/ Aastrup: placering af en bænk. Marina fortalte om placeringen, at det ikke må være lige i nærheden af remisen. Jægerne har godkendt den foreslåede placering. Søren Bo Bojesen, Aastrup Kloster, mangler bestyrelsens godkendelse.

b) Elværket på Sofievej – ejere familien Fokdal – Bygning og taget er i meget dårlig stand. Der vil blive søgt om midler til istandsættelse og foreningen har anbefalet projektet. Vi følger udviklingen, men kan ikke bistå med midler til bevarelse af bygningen.

 4. Meddelelser fra næstformanden  

 Biblioteket og Arkivet er genåbnet efter de seneste Corona-regler.

5. Meddelelser fra kassereren

Bankfuldmagter blev underskrevet.

Kjeld har nu fuldmagt til banken sammen med Carsten og Erik.

Efter GF overtager Keld posten som kasserer.

Beholdninger Bank kr. 27.504 samt girokonto kr. 43.268.
Medlemmer: 77 par, 110 enlige og et passivt medlem. I alt 265 medlemmer. 13 par og 24 enlige har endnu ikke betalt kontingent.

 6. Tovholdermødet

Kirsten Lousdal havde deltaget i tovholdermødet og orienterede om reglerne for anvendelse af lokalerne.

 7. GF 2021  Besluttet afholdt tirsdag den 15. juni i No1.

Der indrykkes en annonce i Folkebladet og udsendes en ny indkaldelse pr. e-mail og i den gængse form til de medlemmer, der ikke har oplyst e-mail adresse.

Vi mødes klokken 17:30 for opstilling / kaffebrygning mv.

8. Kjeld orienterede om Lokalforums overvejelser med hensyn til 150-året for åbning af Nordvestbanen (2024).

Der var enighed om, at foreningen skulle deltage i et arrangement og/eller evt. udgive et hæfte i den anledning.     

 9. Medlemskontakt

 97 medlemmer har nu givet adgang til deres e-mail.

10. Arrangementer blev drøftet og nedenstående arrangementer er nu gældende:

Byvandring i Kr. Eskilstrup den 10. juni: 21-22 personer er tilmeldt. Fristen er 31/5.

Vi låner spejderhytten til parkering og efterfølgende kaffe m. sandwich.

Udflugten den 11. september : turen til Garderhøjfortet aflyses. Udflugten er nu endelig ændret til Ledreborg – med efterfølgende frokostplatte – om muligt i Fasaneriet.

Ole Schramm – Indvandring gennem tiderne (14. oktober)

Lene Floris – præstegården i St. Taastrup (11. november)

Juleafslutning ved Lene Hjære Østergaard (9. december)

Sten Larsen om Nyrupmændene – (13. januar 2022)

Inge-Lis Madsen – Kaffe Karen og alle de andre (10. februar)

Generalforsamling den 10. marts 2022

 Stedet for afholdelse af disse arrangementer bliver fastlagt senere.

11. Keld orienterede om Stigruppens planer for lokalhistoriske byvandringer i juli.

jvf. Sidste nyt. 

12. Tid og sted for næste møde:

Bliver fastsat efter generalforsamlingen og det konstituerende møde den 15. juni 2021.

 Referent: Kirsten Holm Iversen

_________________________________________________________________________________ 

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 14. april, kl.15.00

Østergade 20

Referat

Afbud: Kirsten Holm Iversen, Vivian Pihl og Kirsten Lousdal

 1. Dagsordenen godkendt som den fremgår af referatet.

 2. Referatet fra mødet den 11. november godkendt.

 3. Meddelelser fra formanden

a)      Annette Arnkilde Andersen har nedlagt sit hverv som suppleant i forbindelse med sin flytning. 

b)      Adgang til Aktivitetshuset

AktivCentrene i Holbæk Kommune åbner den 6. maj. Der kommer sikkert snart besked om reglerne for afstand, mundbind, håndsprit, antal deltagere i indendørs aktiviteter.

Hvad angår flytning af trappen er der intet nyt. Der bliver nu indhentet et tilbud.

c)      DLF Årsmødet

Udsat til den 1-3. oktober.

Foreløbigt tilmeldte er: Marina & Erik Olsen, og Vivian.

Foreningen dækker deltagelsesgebyret for bestyrelsesmedlemmer/suppleanter.

d)     Digitalt foreningsarkiv (status)

Papirarkivet er nu sorteret fra 2003-2008.

Det indeholder:

Bestyrelsesmøder, Dagsorden + referat, visse relevante tekster i tilslutning til et referat, et par årsregnskaber.

Desuden er der lavet en oversigt over samtlige arrangementer fra 2002 til 2020.

Digitalt foreligger nu:

Vedtægter

Årsberetninger 2012 – 2020

Generalforsamlingsreferat: 2013 og derefter 2015-2020

Protokoller

e)      Udflugt til Ledreborg Slot (15. maj)

Ingen tilmeldte. Fristen er sat til 1. maj og afgørelse om aflysning kan først træffes, når vi kender de nærmere vilkår.

Der må ventes til sidst på måneden med en endelig afgørelse.

Evt. annoncering, hvis udflugten kan gennemføres.

f)       Hovstien/ Aastrup

I forbindelse med et besøg på Aastrup for at aflevere Axel Sejrs ringbind i overensstemmelse med hans eget ønske blev det aftalt at tage en inspektionstur, bl.a. med hensyn til placering af en bænk.

g)      Medlemskab.

Foreningen er blevet medlem af Fællesskab Tølløse. Herved får vi mulighed for at flytte nogle af vore foredragsmøder til No1. Det kan måske være nødvendigt at flytte vore torsdagsmøder, hvis de falder sammen med Fællesskabets egne arrangementer.

h)      Forslag fra Lone Fasmer om samarbejde med Lokalhistorisk Forening Jernløse om opstilling af en skulptur af uroksen fra Elmely Kro.:

Vi afventer en tilbagemelding fra Lone Fasmer. Første pkt. er Kommunens holdning til projektet.

 4. Meddelelser fra næstformanden 

Biblioteket og Arkivet genåbner den 21. april, dog kun de to dage, hvos der er betjent åbning. Ingen selvbetjening. Adgang kun ved fremvisning af gyldigt coronapas eller negativ test.

 5. Meddelelser fra kassereren

a)      Antal medlemmer: 268, heraf har 64 par, 84 enlige og 1 passiv betalt kontingent for 2021.

Restance: 14 par og 27 enlige.

Kassereren vil rykke.

b)      Årsregnskab 2020 er godkendt af revisorerne.

Underskud på 8965 dkr., hvilket er næsten det dobbelte af det budgetterede.

Beslutning:

Under henvisning til den tidligere beslutning, jf. pkt. 2 i referat fra bestyrelsesmødet den 11. november 2020[1] blev det enstemmigt besluttet, at Erik Lausen, Carsten Kristoffersen og Kjeld Sørensen snarest muligt skal iværksætte overdragelsen af kassererposten. Efter overdragelsen vil Erik Lausen indtil videre fortsætte som bestyrelsesmedlem.

 6. Dato for GF 2021

Tirsdag den 15. juni i No1., fra kl. 19 til kl. 22.

Nærmere fastlægges på næste bestyrelsesmøde.

Følgende genopstiller ikke: Erik Lausen, Kirsten Lousdal og Vivian Pihl. 

Der indrykkes en annonce – 3 ugers varsel.

7. Medlemskontakt

97 medlemmer har nu givet foreningen adgang til deres e-mail.

8.   Arrangementer

Byvandring i Kr. Eskilstrup (10. juni) 7 tilmeldte

Garderhøjfortet m.m. (11. september)

Ole Schramm – Indvandring gennem tiderne (14. oktober)

Lene Floris – præstegården i St. Taastrup (11. november)

Juleafslutning ved Lene Hjære Østergaard (9. december)

 Sten Larsen om Nyrupmændene – (13. januar 2022)

Inge-Lis Madsen – Kaffe Karen og alle de andre ( 10. februar)

Generalforsamling den 10. marts 2022

9. Eventuelt: husk100-års fødselsdag den 11. december.

10. Tid og sted for næste møde

Mandag den 10. maj, kl. 1900-kl. 2200  i  No1

Referent:

Marina Wijngaard

Godkendt pr. e-mail den 16. april 2021

[1]  Beslutning: .                  

Underretning om i værksætning af forskellige ting, som følger af ny bestyrelse.  Dokument fra banken blev underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Kjeld tiltræder som kasserer efter generalforsamlingen – hvor Erik trækker sig som kasserer. Kjeld, Erik og Carsten forbereder kassererskifte til marts 2021.

Konstituerende møde

Møde på terrassen

Møde på terrassen

Bestyrelsesmøde

Den nye bestyrelse nåede at mødes onsdag den 11. november 2020. De vigtigste punkter på dagsordenen var iværksætning af de forskellige administrative procedurer, der følger med en ny bestyrelse. Desuden drøftede man bestyrelsens fremtid. Erik Lausen, Carsten Kristoffersen og Kjeld Sørensen ville forud for den kommende GF mødes i januar for at forberede en overdragelse af kassererposten, da Erik Lausen har valgt ikke at genopstille. Kjeld Sørensen har erklæret sig villig til at stille op til kassererposten med Carsten som vicekasserer/webmaster. På dette punkt er der i skrivende stund intet nyt at melde, da coronarestriktionerne har forhindret de tre i at mødes og drøfte overdragelsen af funktionen.

Hvis der i referaterne hersker nogen forvirring på dette punkt, beder jeg som formand om en smule overbærenhed.

I henhold til vedtægten konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer, næstformand og sekretær.

I realiteten er det ikke længere i overensstemmelse med it-samfundets realiteter.

Sekretæren, som ved foreningens oprettelse bl.a. holdt styr på medlemslister og tilmeldinger, er nu nærmest referent. Funktionen er i vid udstrækning overtaget af den webmaster, som vi ifølge vedtægten ikke har.  

At begynde at ændre vedtægten er imidlertid ikke på dagsorden i disse dage.

Foreningen har brug for en it-erfaren webmaster og Carsten fungerer som sådan, men han er i den egenskab også back-up for den nuværende kasserer, da han har de fornødne fuldmagter.

Kommunens restriktioner i forbindelse med brug af Arkivet og Aktivitetshuset har lagt en del hindringer i vejen for vores aktiviteter. Mulighed for fremtidige bestyrelsesmøder og evt. foredrag i No.1 undersøges.

Medlemskontakt

Bestyrelsen har konstateret, at det under de nuværende forhold er svært at bevare kontakten med vores medlemmer.

Nyt, herunder aflysninger offentliggøres på hjemmesiden og på facebook, men flere bruger ikke disse sociale medier. Medlemmerne opfordres derfor til at give webmaster adgang til deres e-mailadresse, som selvfølgelig vil blive behandlet efter reglerne for fortrolighed. Ad den vej håber vi at kunne nå ud til flere uden at skulle indrykke dyre annoncer, som dræner vores i forvejen slunkne kasse.

Bestyrelsesmøde

Den nye bestyrelse nåede at mødes onsdag den 11. november 2020. De vigtigste punkter på dagsordenen var iværksætning af de forskellige administrative procedurer, der følger med en ny bestyrelse. Desuden drøftede man bestyrelsens fremtid. Erik Lausen, Carsten Kristoffersen og Kjeld Sørensen ville forud for den kommende GF mødes i januar for at forberede en overdragelse af kassererposten, da Erik Lausen har valgt ikke at genopstille. Kjeld Sørensen har erklæret sig villig til at stille op til kassererposten med Carsten som vicekasserer/webmaster. På dette punkt er der i skrivende stund intet nyt at melde, da coronarestriktionerne har forhindret de tre i at mødes og drøfte overdragelsen af funktionen.

Hvis der i referaterne hersker nogen forvirring på dette punkt, beder jeg som formand om en smule overbærenhed.

I henhold til vedtægten konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer, næstformand og sekretær.

I realiteten er det ikke længere i overensstemmelse med it-samfundets realiteter.

Sekretæren, som ved foreningens oprettelse bl.a. holdt styr på medlemslister og tilmeldinger, er nu nærmest referent. Funktionen er i vid udstrækning overtaget af den webmaster, som vi ifølge vedtægten ikke har.  

At begynde at ændre vedtægten er imidlertid ikke på dagsorden i disse dage.

Foreningen har brug for en it-erfaren webmaster og Carsten fungerer som sådan, men han er i den egenskab også back-up for den nuværende kasserer, da han har de fornødne fuldmagter.

Kommunens restriktioner i forbindelse med brug af Arkivet og Aktivitetshuset har lagt en del hindringer i vejen for vores aktiviteter. Mulighed for fremtidige bestyrelsesmøder og evt. foredrag i No.1 undersøges.

Medlemskontakt

Bestyrelsen har konstateret, at det under de nuværende forhold er svært at bevare kontakten med vores medlemmer.

Nyt, herunder aflysninger offentliggøres på hjemmesiden og på facebook, men flere bruger ikke disse sociale medier. Medlemmerne opfordres derfor til at give webmaster adgang til deres e-mailadresse, som selvfølgelig vil blive behandlet efter reglerne for fortrolighed. Ad den vej håber vi at kunne nå ud til flere uden at skulle indrykke dyre annoncer, som dræner vores i forvejen slunkne kasse.

Bestyrelsesmøde den 9. september