Møde på terrassen

 

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 14. april, kl.15.00

Østergade 20

Referat

 

Afbud: Kirsten Holm Iversen, Vivian Pihl og Kirsten Lousdal

 1. Dagsordenen godkendt som den fremgår af referatet.

 2. Referatet fra mødet den 11. november godkendt.

 3. Meddelelser fra formanden

a)      Annette Arnkilde Andersen har nedlagt sit hverv som suppleant i forbindelse med sin flytning. 

b)      Adgang til Aktivitetshuset

AktivCentrene i Holbæk Kommune åbner den 6. maj. Der kommer sikkert snart besked om reglerne for afstand, mundbind, håndsprit, antal deltagere i indendørs aktiviteter.

Hvad angår flytning af trappen er der intet nyt. Der bliver nu indhentet et tilbud.

c)      DLF Årsmødet

Udsat til den 1-3. oktober.

Foreløbigt tilmeldte er: Marina & Erik Olsen, og Vivian.

Foreningen dækker deltagelsesgebyret for bestyrelsesmedlemmer/suppleanter.

d)     Digitalt foreningsarkiv (status)

Papirarkivet er nu sorteret fra 2003-2008.

Det indeholder:

Bestyrelsesmøder, Dagsorden + referat, visse relevante tekster i tilslutning til et referat, et par årsregnskaber.

Desuden er der lavet en oversigt over samtlige arrangementer fra 2002 til 2020.

 

Digitalt foreligger nu:

Vedtægter

Årsberetninger 2012 – 2020

Generalforsamlingsreferat: 2013 og derefter 2015-2020

Protokoller

 

e)      Udflugt til Ledreborg Slot (15. maj)

Ingen tilmeldte. Fristen er sat til 1. maj og afgørelse om aflysning kan først træffes, når vi kender de nærmere vilkår.

Der må ventes til sidst på måneden med en endelig afgørelse.

Evt. annoncering, hvis udflugten kan gennemføres.

 

f)       Hovstien/ Aastrup

I forbindelse med et besøg på Aastrup for at aflevere Axel Sejrs ringbind i overensstemmelse med hans eget ønske blev det aftalt at tage en inspektionstur, bl.a. med hensyn til placering af en bænk.

 

g)      Medlemskab.

Foreningen er blevet medlem af Fællesskab Tølløse. Herved får vi mulighed for at flytte nogle af vore foredragsmøder til No1. Det kan måske være nødvendigt at flytte vore torsdagsmøder, hvis de falder sammen med Fællesskabets egne arrangementer.

h)      Forslag fra Lone Fasmer om samarbejde med Lokalhistorisk Forening Jernløse om opstilling af en skulptur af uroksen fra Elmely Kro.:

Vi afventer en tilbagemelding fra Lone Fasmer. Første pkt. er Kommunens holdning til projektet.

 

 4. Meddelelser fra næstformanden 

Biblioteket og Arkivet genåbner den 21. april, dog kun de to dage, hvos der er betjent åbning. Ingen selvbetjening. Adgang kun ved fremvisning af gyldigt coronapas eller negativ test.

 5. Meddelelser fra kassereren

a)      Antal medlemmer: 268, heraf har 64 par, 84 enlige og 1 passiv betalt kontingent for 2021.

Restance: 14 par og 27 enlige.

Kassereren vil rykke.

b)      Årsregnskab 2020 er godkendt af revisorerne.

Underskud på 8965 dkr., hvilket er næsten det dobbelte af det budgetterede.

Beslutning:

Under henvisning til den tidligere beslutning, jf. pkt. 2 i referat fra bestyrelsesmødet den 11. november 2020[1] blev det enstemmigt besluttet, at Erik Lausen, Carsten Kristoffersen og Kjeld Sørensen snarest muligt skal iværksætte overdragelsen af kassererposten. Efter overdragelsen vil Erik Lausen indtil videre fortsætte som bestyrelsesmedlem.

 6. Dato for GF 2021

Tirsdag den 15. juni i No1., fra kl. 19 til kl. 22.

Nærmere fastlægges på næste bestyrelsesmøde.

Følgende genopstiller ikke: Erik Lausen, Kirsten Lousdal og Vivian Pihl. 

Der indrykkes en annonce – 3 ugers varsel.

7. Medlemskontakt

97 medlemmer har nu givet foreningen adgang til deres e-mail.

 

8.   Arrangementer

Byvandring i Kr. Eskilstrup (10. juni) 7 tilmeldte

Garderhøjfortet m.m. (11. september)

Ole Schramm – Indvandring gennem tiderne (14. oktober)

Lene Floris – præstegården i St. Taastrup (11. november)

Juleafslutning ved Lene Hjære Østergaard (9. december)

 Sten Larsen om Nyrupmændene – (13. januar 2022)

Inge-Lis Madsen – Kaffe Karen og alle de andre ( 10. februar)

Generalforsamling den 10. marts 2022

 

 

9. Eventuelt: husk100-års fødselsdag den 11. december.

 

10. Tid og sted for næste møde

 

Mandag den 10. maj, kl. 1900-kl. 2200  i  No1

 

Referent:

Marina Wijngaard

 

Godkendt pr. e-mail den 16. april 2021

 

 [1]  Beslutning: .                  

Underretning om i værksætning af forskellige ting, som følger af ny bestyrelse.  Dokument fra banken blev underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Kjeld tiltræder som kasserer efter generalforsamlingen – hvor Erik trækker sig som kasserer. Kjeld, Erik og Carsten forbereder kassererskifte til marts 2021.