Konstituerende møde

Møde på terrassen

Konstituerende møde

Tirsdag den 15. juni, kl.21.00

 No1, Tølløsevej 1, Tølløse

 

Referat

Konstituerende bestyrelsesmøde i No1 efter generalforsamling den 15.6.2021.

Til stede var Marina Wijngaard, Inge-Lis Madsen, Kjeld Sørensen, Carsten Kristoffersen, Kirsten Holm Iversen, Eskild Lund.

Afbud fra de to suppleanter – Anne Varberg og Hanne Glæemose Engberg.

Dagsorden som den fremgår af referatet: 

  1. Dagsordenen godkendt.
  2. Konstituering:

Formand – Marina Wijngaard

Næstformand – Inge-Lis Madsen

Kasserer – Kjeld Sørensen

Vicekasserer/webmaster – Carsten Kristoffersen

Sekretær – Kirsten Holm Iversen

Medlem – Eskild Lund

Suppleanter – Anne Varberg og Hanne Glæemose Engberg

Eventuel selvsupplering udsættes til et senere møde.

Bestyrelsen besluttede ikke at fortsætte med udvalgene.

Arbejdet skulle fordeles ligeligt efter bemyndigelse fra bestyrelsen.

Under eventuelt drøftede man de kommende arrangementer.

Herunder byvandring i Nr. Eskilstrup i foråret 2022.

Dato for næste møde: onsdag den 25. august.

 Referent:

Marina Wijngaard   

 _________________________________________________________________________________

 

 

Mandag den 10. maj, kl.19.00

No1

Referat

 

 

1. Dagsordenen godkendt som den fremgår af referatet.

2. Referatet fra mødet den 14. april. Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden

a) Hovstien/ Aastrup: placering af en bænk. Marina fortalte om placeringen, at det ikke må være lige i nærheden af remisen. Jægerne har godkendt den foreslåede placering. Søren Bo Bojesen, Aastrup Kloster, mangler bestyrelsens godkendelse.

b) Elværket på Sofievej – ejere familien Fokdal – Bygning og taget er i meget dårlig stand. Der vil blive søgt om midler til istandsættelse og foreningen har anbefalet projektet. Vi følger udviklingen, men kan ikke bistå med midler til bevarelse af bygningen.

 4. Meddelelser fra næstformanden  

 Biblioteket og Arkivet er genåbnet efter de seneste Corona-regler.

5. Meddelelser fra kassereren

Bankfuldmagter blev underskrevet.

Keld har nu fuldmagt til banken sammen med Carsten og Erik.

Efter GF overtager Keld posten som kasserer.

Beholdninger Bank kr. 27.504 samt girokonto kr. 43.268.
Medlemmer: 77 par, 110 enlige og et passivt medlem. I alt 265 medlemmer. 13. par og 24 enlige har endnu ikke betalt kontingent.

 6. Tovholdermødet

Kirsten Lousdal havde deltaget i tovholdermødet og orienterede om reglerne for anvendelse af lokalerne.

 7. GF 2021  Besluttet afholdt tirsdag den 15. juni i No1.

Der indrykkes en annonce i Folkebladet og udsendes en ny indkaldelse pr. e-mail og i den gængse form til de medlemmer, der ikke har oplyst e-mail adresse.

Vi mødes klokken 17:30 for opstilling / kaffebrygning mv.

8. Keld orienterede om Lokalforums overvejelser med hensyn til 150-året for åbning af Nordvestbanen (2024).

Der var enighed om, at foreningen skulle deltage i et arrangement og/eller evt. udgive et hæfte i den anledning.     

 9. Medlemskontakt

 97 medlemmer har nu givet adgang til deres e-mail.

10. Arrangementerblev drøftet og nedenstående arrangementer er nu gældende:

Byvandring i Kr. Eskilstrup den 10. juni: 21-22 personer er tilmeldt. Fristen er 31/5.

Vi låner spejderhytten til parkering og efterfølgende kaffe m. sandwich.

Udflugten den 11. september : turen til Garderhøjfortet aflyses. Udflugten er nu endelig ændret til Ledreborg – med efterfølgende frokostplatte – om muligt i Fasaneriet.

Ole Schramm – Indvandring gennem tiderne (14. oktober)

Lene Floris – præstegården i St. Taastrup (11. november)

Juleafslutning ved Lene Hjære Østergaard (9. december)

Sten Larsen om Nyrupmændene – (13. januar 2022)

Inge-Lis Madsen – Kaffe Karen og alle de andre (10. februar)

Generalforsamling den 10. marts 2022

 Stedet for afholdelse af disse arrangementer bliver fastlagt senere.

11. Keld orienterede om Stigruppens planer for lokalhistoriske byvandringer i juli.

jvf. Sidste nyt. 

12. Tid og sted for næste møde:

Bliver fastsat efter generalforsamlingen og det konstituerende møde den 15. juni 2021.

 

 Referent: Kirsten Holm Iversen

_________________________________________________________________________________ 

 

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 14. april, kl.15.00

Østergade 20

Referat

 

Afbud: Kirsten Holm Iversen, Vivian Pihl og Kirsten Lousdal

 1. Dagsordenen godkendt som den fremgår af referatet.

 2. Referatet fra mødet den 11. november godkendt.

 3. Meddelelser fra formanden

a)      Annette Arnkilde Andersen har nedlagt sit hverv som suppleant i forbindelse med sin flytning. 

b)      Adgang til Aktivitetshuset

AktivCentrene i Holbæk Kommune åbner den 6. maj. Der kommer sikkert snart besked om reglerne for afstand, mundbind, håndsprit, antal deltagere i indendørs aktiviteter.

Hvad angår flytning af trappen er der intet nyt. Der bliver nu indhentet et tilbud.

c)      DLF Årsmødet

Udsat til den 1-3. oktober.

Foreløbigt tilmeldte er: Marina & Erik Olsen, og Vivian.

Foreningen dækker deltagelsesgebyret for bestyrelsesmedlemmer/suppleanter.

d)     Digitalt foreningsarkiv (status)

Papirarkivet er nu sorteret fra 2003-2008.

Det indeholder:

Bestyrelsesmøder, Dagsorden + referat, visse relevante tekster i tilslutning til et referat, et par årsregnskaber.

Desuden er der lavet en oversigt over samtlige arrangementer fra 2002 til 2020.

 

Digitalt foreligger nu:

Vedtægter

Årsberetninger 2012 – 2020

Generalforsamlingsreferat: 2013 og derefter 2015-2020

Protokoller

 

e)      Udflugt til Ledreborg Slot (15. maj)

Ingen tilmeldte. Fristen er sat til 1. maj og afgørelse om aflysning kan først træffes, når vi kender de nærmere vilkår.

Der må ventes til sidst på måneden med en endelig afgørelse.

Evt. annoncering, hvis udflugten kan gennemføres.

 

f)       Hovstien/ Aastrup

I forbindelse med et besøg på Aastrup for at aflevere Axel Sejrs ringbind i overensstemmelse med hans eget ønske blev det aftalt at tage en inspektionstur, bl.a. med hensyn til placering af en bænk.

 

g)      Medlemskab.

Foreningen er blevet medlem af Fællesskab Tølløse. Herved får vi mulighed for at flytte nogle af vore foredragsmøder til No1. Det kan måske være nødvendigt at flytte vore torsdagsmøder, hvis de falder sammen med Fællesskabets egne arrangementer.

h)      Forslag fra Lone Fasmer om samarbejde med Lokalhistorisk Forening Jernløse om opstilling af en skulptur af uroksen fra Elmely Kro.:

Vi afventer en tilbagemelding fra Lone Fasmer. Første pkt. er Kommunens holdning til projektet.

 

 4. Meddelelser fra næstformanden 

Biblioteket og Arkivet genåbner den 21. april, dog kun de to dage, hvos der er betjent åbning. Ingen selvbetjening. Adgang kun ved fremvisning af gyldigt coronapas eller negativ test.

 5. Meddelelser fra kassereren

a)      Antal medlemmer: 268, heraf har 64 par, 84 enlige og 1 passiv betalt kontingent for 2021.

Restance: 14 par og 27 enlige.

Kassereren vil rykke.

b)      Årsregnskab 2020 er godkendt af revisorerne.

Underskud på 8965 dkr., hvilket er næsten det dobbelte af det budgetterede.

Beslutning:

Under henvisning til den tidligere beslutning, jf. pkt. 2 i referat fra bestyrelsesmødet den 11. november 2020[1] blev det enstemmigt besluttet, at Erik Lausen, Carsten Kristoffersen og Kjeld Sørensen snarest muligt skal iværksætte overdragelsen af kassererposten. Efter overdragelsen vil Erik Lausen indtil videre fortsætte som bestyrelsesmedlem.

 6. Dato for GF 2021

Tirsdag den 15. juni i No1., fra kl. 19 til kl. 22.

Nærmere fastlægges på næste bestyrelsesmøde.

Følgende genopstiller ikke: Erik Lausen, Kirsten Lousdal og Vivian Pihl. 

Der indrykkes en annonce – 3 ugers varsel.

7. Medlemskontakt

97 medlemmer har nu givet foreningen adgang til deres e-mail.

 

8.   Arrangementer

Byvandring i Kr. Eskilstrup (10. juni) 7 tilmeldte

Garderhøjfortet m.m. (11. september)

Ole Schramm – Indvandring gennem tiderne (14. oktober)

Lene Floris – præstegården i St. Taastrup (11. november)

Juleafslutning ved Lene Hjære Østergaard (9. december)

 Sten Larsen om Nyrupmændene – (13. januar 2022)

Inge-Lis Madsen – Kaffe Karen og alle de andre ( 10. februar)

Generalforsamling den 10. marts 2022

 

 

9. Eventuelt: husk100-års fødselsdag den 11. december.

 

10. Tid og sted for næste møde

 

Mandag den 10. maj, kl. 1900-kl. 2200  i  No1

 

Referent:

Marina Wijngaard

 

Godkendt pr. e-mail den 16. april 2021

 

 [1]  Beslutning: .                  

Underretning om i værksætning af forskellige ting, som følger af ny bestyrelse.  Dokument fra banken blev underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Kjeld tiltræder som kasserer efter generalforsamlingen – hvor Erik trækker sig som kasserer. Kjeld, Erik og Carsten forbereder kassererskifte til marts 2021.