Skibssætningen ved Gl. Lejre

Ledreborg

Crudelia. En af de mange putti, der kan ses på slotspladsen. Crudelia er en lille dæmon. (foto MAW)

Den 11. september

14 deltagere

Turen til Ledreborg var en flot oplevelse. Rundvisningen startede i den store trappeopgang, hvor væggene fra gulv til loft er dækket med malerier. Trappen fører til beletagen, hvor man får et smukt indtryk af hvordan rigets mægtigste boede i 1700-tallet. Og det var blot sommerhuset. Selvfølgelig havde man et palæ i København.

Kirken bruges nu til katholske gudstjenester, da familen på slottet er katolsk.

Køkkenet i kælderen har været i brug til midten af 1900-tallet. 

Rundvisningen sluttede i en af sidefløjene, som oprindeligt blev bygget som orangeri. Her fik vi et glas champagne og mulighed for at sidde ned og stille flere spørgsmål. Disse lokaler kan evt. lejes til en fest el.lign.

Desværre må der ikke fotograferes indenfor. Derfor kun et billede fra slotspladsen. Her kan man bl.a. lade sig fornøje af en række tykmavede putti, som på den ene side forestiller dyderne og på den anden side lasterne. Crudelia er en lille dæmon og én af lasterne. Hun er omhyggeligt lænket!

Efter rundvisningen spiste vi frokost i Fasaneriet.

Gl.Lejre ligger meget tæt på Ledreborg. Det er fristende at forestille sig, at den første storgård ved Ledreborg er en videreførelse af kongsgården. Dvs. at der er tale om bebyggelseskontinuitet, måske helt fra bronzealderen. I parken findes en bronzealderhøj, som slægten har brugt som gravsted.

Ved Gl. Lejre fik deltagerne mulighed for at gå en tur, se på skibsætningen eller gå på museet, hvor man nu kan se de mange genstande der er fundet i de forskellige faser af beboelsen. Her fik vi kaffe og en lille én til at styrke os på.   

 

 

Generalforsamling 2020

GF i No1.

Generalforsamling

Tirsdag den 15. juni, kl.19.00

 No1, Tølløsevej 1, Tølløse

 

Referat

 

Tilstede 26 medlemmer samt 5 bestyrelsesmedlemmer i alt 31.

 

 1. Stemmetællere: Kirsten Sørensen og Mogens Nielsson
 2. Dirigent: Mogens Jørgensen
 3. Formandens beretning: Blev godkendt, beretningen er på hjemmesiden og i bladet
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020: Regnskabet blev udleveret.
  Kasserer Erik Lausten gennemgik resultatet og balancen for 2020.
  Underskud kr. 8.951. Indestående i bank kr. 53.394
  Regnskabet blev godkendt efter enkelte spørgsmål fra forsamlingen.

Budget blev fremlagt til orientering.

Erik Lausten takkede herefter for sine mange år i bestyrelsen.

 1. Fastsættelse af kontingent: uændret.
 2. Behandling af indkomne forslag: ingen indkomne forslag var modtaget.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Marina Wijngaard genopstillede og blev valgt.

Eskild Dalsgaard Lund præsenterede sig selv og blev valgt.

Forsamlingen gav bestyrelsen fuldmagt til selvsupplering med et medlem.

 1. Valg til suppleanter: Anne Varberg, Ugerløse blev valgt for 1 år. Hanne Glæemose Engberg, Tølløse blev valgt for 2 år
 2. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år: Svend Aage Kejlskov Jørgensen blev valgt.
 3. Eventuelt: Der blev stillet mange forslag til kommende udflugter lokalt og andre steder – Bestyrelsen samler op på alle forslagene.

Marina Wijngaard takkede Erik Lausen, Vivian Pihl og Kirsten Lousdal for deres store indsat i bestyrelsen.

Marina Wijngaard takkede Erik Jensen for hjælp i arkivet.

 

GF blev afsluttet kl.: 20:10  

 

 

Referent                                                   Dirigent                                                    Formand

                     

Kirsten Holm Iversen                               Mogens Jørgensen                                    Marina Wijngaard

 

 

 

 

 

Lokal Historisk Forening for Tølløse Egnen.

 

 

Regnskab for året 2020.

 

 

 

Indtægter:                                                                 kr.                                kr.

 

Kontingent.                                                                                              36.930

Kaffesalg.                                                                                                 3.280

Salg af hæfter.                                                                                               50

Udflugt. Deltagerbetaling.                                                                       18.700

 

                                                                                                                58.960

Udgifter:

 

Bager og købmand                                             5.240                                     

Foredragsholder:                                                 4.400

Bladudgivelse                                                      8.673

Honorar: Formand                                                 500

               Kassereren                                              500

Udflugt: Bus, spisning og entre.                        22.488

Personalegoder                                                      187

Konference                                                         2.600

Annoncer                                                            9.763

Rejseudgifter                                                          388

Repræsentation                                                  5.775

Kontingenter                                                        1.500

Kontorartikler                                                      2.731

Porto og gebyr                                                    1.926

Wedhotel                                                             1.240

 

Underskud                                                                                                8.951       

                                                                                                                          

Balance                                                             67.911                           67.911       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS

 

                                                                                 kr.                                  kr.       

 

Egenkapital 1. januar 2020                                         

 

Danske Bank                                                    27.501

Danske Bank – Giro                                         32.335

 

                                                                          59.836

 

Mellemregning:

Indbetalt kontingenter for 2020                          -4.650

 

                                                                          55.181                           55.181

Egenkapital 31. december 2020

 

Danske Bank                                                    27.501                                     

Danske Bank – Giro                                         25.893                                                                   

 

                                                                          53.394

Underskud 2020                                                 8.951

 

                                                                          62.345

 

Mellemregning:

Indbetalt kontingenter for 2021                          -7.000

 

                                                                          55.345                                     

Udligning – overskud                                            -164

 

                                                                          55.181                           55.181

                                                                                                                          

Tølløse den 31-03-2021

 

 

Signeret                                                Signeret

Erik Lausen                                          Carsten Kristoffersen                          

Kasserer                                               Vicekasserer

 

Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med bogføringen.

Regnskabet indstilles til godkendelse af generalforsamlingen.

 

Tølløse den 31-03-2021

 

 

Signeret                                                 Signeret                                                                           

Poul Andersen                                       Bruno Jensen                                            

Revisor.                                                  Revisor.                                                     

 

 

Byvandring i Kr. Eskilstrup

Vore fire guider.

Torsdag den 10. juni.

Mødested: Spejdernes hytte i den nedlagte grusgrav.

Der var 40 deltagere.

Det er skønt at mødes igen! Torsdag den 10. juni holdt Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen sit første møde i 2021.

Under en blå himmel med hvide skyer, fuglesang og blomstrende hvidtjørn var gensynsglæden stor, da 40 medlemmer samledes ved spejdernes hytte i grusgraven ved Kr. Eskilstrup. Et medlem kunne fortælle, hvordan stedet så ud, den gang hun var barn. Der var fuldstændigt bart, da hendes far gravede grus! Og de små graner han plantede, skulle vandes, passes og nusles, fordi de havde svært ved at gro. Mere end 50 år efter grusgraven blev lukket, har naturen taget den tilbage og den er nu sprunget i skov på smukkeste vis, så spejderne har de dejligste vilkår. De havde venligst stillet deres hytte til rådighed for foreningen til dette arrangement.

Fire medlemmer med rødder i Kr. Eskilstrup havde meldt sig som guider på byvandringen. Ove, Fanny, Lissie og Jonna viste rundt og fortalte om deres gamle landsby, dens historie og dens beboere. Imens var der dækket op ved spejderhytten og der fortsatte det hyggelige samvær med snak, spisning og lidt køligt at drikke. Det var den smukkeste sommeraften man kunne ønske sig til dette arrangement. Og det var en fryd for bestyrelsen igen at kunne hilse på medlemmerne.

Referent

Marina Wijngaard